نشریه هنرهای صناعی ایران- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه (شورای نویسندگان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پروفسور هادی ندیمی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر سیدسعید سید زاویه (دانشیار دانشگاه هنر تهران)

دکتر احمد اکبری (دانشیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان)

دکتر حسین زمرشیدی (دانشیار دانشگاه شهید رجایی(

دکتر عباس اکبری (استادیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان(

دکتر علی رضا طاهری (دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سیستان وبلوچستان)

دکتر امیرحسین چیت سازیان (دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان(

نشانی مطلب در وبگاه نشریه هنرهای صناعی ایران:
http://hsi.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب