نویسنده = ������ ���������� ������������ ������ ��������