نویسنده = ������������������ ������ ��������������