نویسنده = ������ ���������� �������������� ��������������