نویسنده = ���������������� �������������� ��������