نویسنده = �������� ������������ ��������
مطالعۀ تطبیقی نقوش و انواع سوزن‌دوزی در پوشاک زنان و مردان دربار قاجار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 157-169

10.22052/hsi.2022.243618.0

زهرا حاجی قاسمی؛ مهران هوشیار؛ مهدی خانکه