نویسنده = محی الدین آقا داودی
هنرهای صناعی به مثابۀ رسانۀ هویت: آسیب شناسی هنر ملیله کاری اصفهان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-93

آرش حسن پور؛ محی الدین آقا داودی