نویسنده = ���������������� �������� ����������������