نویسنده = سمیه اسدی
مطالعۀ تکنیک‌‌های ساخت شیشه از دوران هخامنشی تا تیموری در ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 167-178

10.22052/hsi.2022.246483.1033

حسن بلخاری قهی؛ معصومه زمانی سعدآبادی؛ سمیه اسدی