نویسنده = ���������� ����������
بررسی فرم ظروف مفرغی و سفالین هزارۀ اول ق.م محفوظ در مجموعۀ سماوی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 87-94

10.22052/3.2.87

مائده غیور؛ جواد آقاجانی؛ نصرالله تسلیمی