لیست داوران نشریه در سال 1401

نام

نام خانوادگی

Name

Sername

publons

شهر

سمت/ سازمان

بیژن

اربابی

Bijan

Arbabi

 

تهران

دانشگاه هنر تهران

محمد 

افروغ

Mohammad

Afrough

 

اراک

دانشگاه هنر اراک

رضا       

افهمی

Reza

 

Afhami

 

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

الهه ایمانی  Elahe Imani   شیراز دانشگاه هنر شیراز
علیرضا بهارلو  Alireza Baharlou   تهران دانشگاه تربیت مدرس
زهرا  پاکزاد
Zahra 

 

 
Pakzad
  تهران  دانشگاه الزهرا
عابد تقوی
Abed
Taghavi   مازندران دانشگاه مازندران
جلیل جوکار Jalil Jokar   اصفهان دانشگاه هنر اصفهان
زهرا  حسین آبادی
Zahra 
Hossein Abadi

 
  سیستان دانشگاه سیستان

جواد

حسین زاده ساداتی

Javad

Hosein Zadeh

 

کاشان

دانشگاه کاشان

آرزو

خانپور

Ārezu   

Khānpour

 

تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مژگان خیرالهی ازناوله Mozhgan Kheirollahi Aznavleh   بیرجند دانشگاه بیرجند
جواد  دیواندری
Javad
 Divandari

 
  کاشان دانشگاه کاشان

عباسعلی

رضایی نیا

Abbasali

Rezaeenia

abbas-ali-rezaei-nia

کاشان

دانشگاه

کاشان

ایمان

زکریایی کرمانی

Iman

 

Zakariaee Kermani

 

اصفهان

دانشگاه

هنر اصفهان

صمد سامانیان  Samad Samanian   تهران دانشگاه هنر تهران

حسین

ستار

Hosein

Sattar

hossein-sattar

کاشان

دانشگاه

کاشان

داوود

شادلو

 

Davood

 

Shadloo

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران

میترا

شاطری

Mitra

Shateri

 

شهرکرد

دانشگاه

شهرکرد

علیرضا

شیخی

Alireza

Sheikhi

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران

غلامرضا

صالح علوی

Gholamreza

Salehalavi

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

حسن

عزیزی

Hassan

Hazizi

 

قم

دانشگاه

حضرت معصومه (س)

محمدرضا

غیاثیان

Mohamad Reza

Ghiasian

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

حمیدرضا  فرشچی
Hamidreza
 Farshchi

 
  کاشان  دانشگاه کاشان

خشایار

قاضی زاده

               

Khashayar

Ghazizadeh

 

 

تهران

دانشگاه

شاهد

افسانه

قانی

 

Afsane

 

Ghani

 

شهرکرد

دانشگاه

شهرکرد

حمید

کارگر

               

Hamid

Kargar

 

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران

مهدی

کشاورز افشار

Mehdi

 

Keshavarz Afshar

 

تهران

دانشگاه

تربیت مدرس

قباد

کیان مهر

Qobad

Kiyanmehr

 

اصفهان

دانشگاه

هنر اصفهان

اکرم  محمدی زاده Akram
 Mohammadizadeh
  تبریز دانشگاه هنر تبریز
فتانه  محمودی
Fatana
 Mahmoudi

 
  مازندران دانشگاه هنر مازندران
آناهیتا  مقبلی Anahita Moghbeli   تهران دانشگاه پیام نور
بنفشه  مقدم
Banafse 
Moghadam

 
  تهران دانشگاه هنر تهران

لیلا

مکوندی

               

Leila

Makvandi

 

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

رضا

نوری شادمهانی

Reza

Nouri Shadmahani

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

علی

وندشعاری

Ali

Vandshoari

 

تبریز

دانشگاه هنر تبریز

هوشیار

مهران     

Mehran

Houshiar

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران 

زهره

یادگاری

Zahra 

 
Yadgari
 

کاشان

دانشگاه کاشان