راهنمای پرداخت هزینه

هزینۀ داوری اولیه :(900.000 ریال) در صورت نیاز به انجام داوری سوم، مبلغ 450.000 ریال دیگر اخذ خواهد گردید.در صورت پذیرش مقاله، از نویسنده مسئول،

مبلغ 3.100.000 ریال بابت هزینه‌های ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه‌آرایی مقاله دریافت می‌گردد.

اگر تعداد کلمات از حدود 6000 کلمه ای که درآیین نامه نشریه ذکر شده بیشتر شود برای هر صفحه 300.000 ریال گرفته خواهد شد.

شماره حساب بانکی 1609060200 بانک تجارت به نام سایر منابع درآمدی دانشگاه کاشان 

شماره شبا:   IR2401  8000   0000   0016   0906   0200

برای چاپ کتابی نیز در صورت درخواست نویسنده بعداز بارگزاری کامل مقاله روی سایت، هزینه ای جداگانه گرفته خواهد شد.