راهنمای پرداخت هزینه

هزینۀ داوری اولیه :(900.000 ریال) در صورت نیاز به انجام داوری سوم، مبلغ 450.000 ریال دیگر اخذ خواهد گردید.در صورت پذیرش مقاله، از نویسنده مسئول،

مبلغ 3.100.000 ریال بابت هزینه‌های ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه‌آرایی مقاله دریافت می‌گردد.

اگر تعداد کلمات از حدود 6000 کلمه ای که درآیین نامه نشریه ذکر شده بیشتر شود برای هر صفحه 300.000 ریال گرفته خواهد شد.

لطفاً مبالغ فوق را به شماره شبا IR260100004001074303025304 نزد بانک مرکزی با شناسه واریزی زیر:
  325120002140031639735100323000 واریز نموده و تصویر فیش واریزی را درقسمت پرداخت هزینه در کارتابل نویسنده مسول ارسال نمائید.

برای چاپ کتابی نیز در صورت درخواست نویسنده بعداز بارگزاری کامل مقاله روی سایت، هزینه ای جداگانه گرفته خواهد شد.