راهنمای پرداخت هزینه

هزینۀ داوری اولیه :(۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال) در صورت نیاز به انجام داوری سوم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال دیگر اخذ خواهد گردید.در صورت پذیرش مقاله، از نویسنده مسئول،

مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه‌های ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه‌آرایی مقاله دریافت می‌گردد.

شماره حساب بانکی 1609060200 بانک تجارت به نام سایر منابع درآمدی دانشگاه کاشان 

شماره شبا:   IR2401  8000   0000   0016   0906   0200

برای چاپ کتابی نیز در صورت درخواست نویسنده بعداز بارگزاری کامل مقاله روی سایت، هزینه ای جداگانه گرفته خواهد شد.