اهداف و چشم انداز

در راستای شناخت و معرفی هنرهای صناعی ایران به صورت علمی، دو فصلنامه هنرهای صناعی ایران با موافقت کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، فعالیت خود را در گروه مطالعات عالی هنر دانشکده  معماری و هنر دانشگاه کاشان آغاز نموده است.

محورهای پذیرش مقاله در این مجله عبارتند از:

  • تاریخ و  پیشینه ی هنرهای صناعی ایران
  • زیبایی شناسی هنرهای صناعی ایران
  • مبانی نظری و شیوه های عملی هنرهای صناعی ایران
  • دانش و فناوری بومی هنرهای صناعی ایران
  • هنرهای وابسته به معماری
  • هنرهای صناعی معاصر ایران
  • آینده پژوهیِ هنرهای صناعی ایران
  • حکمت ماندگاری هنرهای صناعی ایران
  • پژوهش در انواع هنرهای صناعی همچون چوب، سفال، فلز، پارچه، دست بافته ها، فرش، چرم، شیشه، سنگ، هنرهای وابسته به معماری، هنرهای اسلامی و سنتی و هنرهای از یاد رفته.