درباره نشریه

در راستای شناخت و معرفی هنرهای صناعی و به منظور تولید و گسترش مرزهای علم، افزایش اطلاعات و پژوهش‌های علمی و هنری، حفظ و تقویت فرهنگ بومی و ملی مبتنی بر اصالت‌ها، شناسایی و شناساندن هنرهای صناعی به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی، ترویج هنرهای صناعی در بطن جامعه به عنوان یکی از مهمترین مواریث معنوی و کاربردی ایرانی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در زمینه هنرهای کاربردی، شناساندن فعالیت‌های علمی و هنری پژوهشگران و توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران و هنرمندان کشور، دو فصلنامه علمی هنرهای صناعی با موافقت کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، فعالیت خود را درگروه مطالعات عالی هنر دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان آغاز نموده است.

این مجله به صاحب امتیازی دانشگاه کاشان در سال 1396آغاز به کار کرد و اولین شماره آن در بهارو تابستان سال 1396 روانه بازار نشر شد. از آن زمان تاکنون به صورت پیاپی، 6 شماره از مجله منتشر شده است.

 

مدیر مسئول: دکتر عباس اکبری

سردبیر: دکتر امیر حسین چیت سازیان

مدیر داخلی: ابوالفضل عرب بیگی

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان