لیست داوران درنشریه1400

نام

نام خانوادگی

Name

Sername

publons

شهر

سمت/ سازمان

بیژن

اربابی

Bijan

Arbabi

 

تهران

دانشگاه هنر تهران

رضا       

افهمی

Reza

 

Afhami

 

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

احمد

اکبری

 

Ahmad

Akbari

 

کاشان

دانشگاه کاشان

عباس

اکبری

Abbas

Akbari

 

کاشان

دانشگاه کاشان

فهیمه

باباحجیان

Fahimeh

Babahajian

 

کاشان

دانشگاه کاشان

اسدالله

بابایی فرد

Asadollah

Babaeifard

 

کاشان

دانشگاه کاشان

میلاد

باغ شیخی

Milad

Baghsheikhi

 

تهران

دانشگاه تهران

علیرضا

بهارلو

Alireza

Baharloo

 

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

محسن

جاوری

Mohsen

Javeri

 

کاشان

دانشگاه کاشان

اصغر

جوانی

Asghar

Janani

 

اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

جلیل

جوکار

Jalil

Jokar

 

اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

زهرا

چیت سازیان

Zahra

Chitsazian

 

کاشان

دانشگاه کاشان

جواد

حسین زاده ساداتی

Javad

Hosein Zadeh

 

کاشان

دانشگاه کاشان

آرزو

خانپور

Ārezu   

Khānpour

 

تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

سعید

خودداری نائینی

Saeid

Khoddari Naeini

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران

ابوالقاسم

دادور

Abolghasem

Dadvar

 

تهران

دانشگاه الزهرا

احمد

دانائی نیا

Ahmad

Danaeinia

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

محمد علی

رجبی

Mohamoad Ali

Rajabi

 

تهران

دانشگاه

شاهد

عباسعلی

رضایی نیا

Abbasali

Rezaeenia

abbas-ali-rezaei-nia

کاشان

دانشگاه

کاشان

ایمان

زکریایی کرمانی

Iman

 

Zakariaee Kermani

 

اصفهان

دانشگاه

هنر اصفهان

حسین

سامانی

Hussein

Samani

 

تهران

دانشگاه تهران

حسین

ستار

Hosein

Sattar

hossein-sattar

کاشان

دانشگاه

کاشان

سید سعید

سید احمدی زاویه

Seyed Saeed

SeyedAhmadi Zavieh

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران

داوود

شادلو

 

Davood

 

Shadloo

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران

میترا

شاطری

Mitra

Shateri

 

شهرکرد

دانشگاه

شهرکرد

محمد

شکیبادل

               

Mohammad

Shakibadel

 

 

تهران

دانشگاه تهران

علیرضا

شیخی

Alireza

Sheikhi

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران

غلامرضا

صالح علوی

Gholamreza

Salehalavi

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

محمدرضا

عابد

Mohamad Reza

Abed

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

ابوالفضل

عرب بیگی

               

               

Abolfazl

Arabbeigi

 

 

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

حسن

عزیزی

Hassan

Hazizi

 

قم

دانشگاه

حضرت معصومه (س)

محمدرضا

غیاثیان

Mohamad Reza

Ghiasian

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

اصغر

فهیمی فر

Asghar

Fahimifar

 

تهران

دانشگاه

تربیت مدرس

خشایار

قاضی زاده

               

Khashayar

Ghazizadeh

 

 

تهران

دانشگاه

شاهد

افسانه

قانی

 

Afsane

 

Ghani

 

شهرکرد

دانشگاه

شهرکرد

سیدعبدالجابر

قدرتیان کاشان

Seyed Abdoljaber

Ghodratian Kashan

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

حمید

کارگر

               

Hamid

Kargar

 

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران

ولی الله

کاووسی

Vali Allah

Kavusi

 

تهران

دانشگاه

سوره 

عباس

کریمی               

Abbas

Karimi

 

تهران

دانشگاه هنراسلامی تبریز

مهدی

کشاورز افشار

Mehdi

 

Keshavarz Afshar

 

تهران

دانشگاه

تربیت مدرس

مریم        

 

کلبادی نژاد

Maryam

Kolbadinejad

 

تهران

دانشگاه

آزاد اسلامی

قباد

کیان مهر

Qobad

Kiyanmehr

 

اصفهان

دانشگاه

هنر اصفهان

محمد

مدهوشیان نژاد

Madhoushian Nejad

Mohammad

 

تبریز

دانشگاه

هنر تبریز

لیلا

مکوندی

               

Leila

Makvandi

 

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

مهدی

مکی نژاد

Mahdi

Makinejad

 

تبریز

دانشگاه

فرهنگستان هنر

سیدمحمدمهدی

میرزاامینی

SeyedMohamad Mehdi

Mirzaamini

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

رضا

نوری شادمهانی

Reza

Nouri Shadmahani

 

کاشان

دانشگاه

کاشان

هوشیار

مهران     

Mehran

Houshiar

 

تهران

دانشگاه

هنر تهران