دسترسی آزاد

**مجله هنرهای صناعی ایران یک مجله دسترسی آزاد (OPEN ACCESS) تحت مجوز Creative Commons Attribution (CC BY) است.