نوع مقالات قابل انتشار در نشریه

این نشریه پذیرای مقالات پژوهشی حاصل از پژوهش‌های اصیل در زمینه هنرهای صناعی ایران است  .زمان پذیرش براساس نظر داوران، اعضای هیات تحریریه و سردبیر و مدیر مسئول رتبه مقاله مشخص میشود (پژوهشی، ترویجی).