نویسنده = محمدرضا خیرالهی
بررسی ویژگی‌های ساختاری قالی بشرویه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 137-148

10.22052/hsi.2022.246399.1023

اکرم عبداله زاده مقدم؛ منا سلطانی؛ محمدرضا خیرالهی