واکاوی نقش نمایشگاه‌های تخصصی هنر اسلامی در شناخت و دسته‌بندی فرش‌های‌صفوی در جوامع علمی غرب ‏‏(1900ــ1910)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فرش، دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران ‏(نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه فرش، دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 از اواخر سدۀ ‌نوزدهم میلادی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی هنر اسلامی، ازجمله فرش‌های‌شرقی در اروپا و سپس در آمریکا فراگیر شد و تداوم برگزاری آن‌ها در دهۀ نخست سدۀ‌ بیستم، شناختی تازه از فرش‌های‌ صفوی را در جوامع علمی غرب ایجاد کرد؛ گرچه نگاه تحلیلی به فرش‌های ‌صفوی از نمایشگاه‌‌های وین 1873 و 1891 آغاز شده‌بود، اما سه نمایشگاه پاریس 1903، مونیخ 1910 و نیویورک 1910 نقشی بزرگ در تعریف و بازنگری روش‌های مناسب پژوهش بر فرش‌های ‌صفوی و اصلاح داده‌های پیشین دربارۀ آن‌ها بازی کردند. هدف پژوهش، تجزیه‌‌‌وتحلیل نقش نمایشگا‌ه‌های نام‌برده، در گسترش شناخت فرش‌های‌ صفوی در جوامع علمی غرب است؛ هم‌چنین روش‌هایی که فرش‌شناسان غربی برای گردآوری، مجموعه‌سازی، تاریخ‌گذاری، دسته‌بندی و نمایش فرش‌های‌صفوی به‌کار گرفته‌اند تا به شناخت دقیق‌تری برسند، واکاوی شده‌اند. سؤالات پژوهش نیز در همین راستاست: 1) نمایشگاه‌های نام‌برده چه نقشی در شناخت فرش‌های‌صفوی در جوامع علمی غرب داشته‌اند؟ 2) فرش‌شناسان غربی در این دوره، چه روش‌هایی را برای شناخت فرش‌های‌ صفوی به‌کار گرفته‌اند؟ روش پژوهش از نظر اجرا توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف بنیادی است. شیوه جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی (کتابخانه‌ای) و جامعۀ ‌آماری، اسناد، عکس‌ها و کاتالوگ‌های‌ نمایشگاه‌های نام‌برده است. روش نمونه‌گیری، سرشماری و تجزیه‌‌‌وتحلیل اطلاعات کیفی است. نتایج نشان می‌دهد که سیر گردآوری فرش‌های ‌صفوی پیوند تنگاتنگی با گسترش شناخت (زیباشناسی، فنون، تاریخ و دسته‌بندی) آن‌ها در غرب داشته‌است. آن‌چه گرد‌آوری شده، موارد مطالعاتی را تعیین کرده و آن‌چه مورد مطالعه قرار گرفته، به اصلاح الگوهای گرد‌آوری و شناختی انجامیده‌است. اصلی‌ترین روشی که پژوهشگران در تجزیه‌‌وتحلیل فرش‌های‌ صفوی به‌کار گرفته‌اند، مطالعۀ تطبیقی بوده‌است و پژوهشگران فرش‌هایی را که در ظاهر به گروه یا ساختاری وابسته نبوده‌اند، با مقایسه‌ای مبتنی بر همسانی‌های عنصری در یک ساختار نَسَبی (تبارشناختی) جای‌ داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Role of Specialized Islamic Art Exhibitionsin the Recognition and Categorization of Safavid Carpets in the Western Academies (1900-1910)

نویسندگان [English]

  • Davood Shadlou 1
  • Saeedeh Rafiei 2
1 Assistant Professor of Department of Carpet, Shiraz University of Arts, Shiraz, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Department of Carpet, Shiraz University of Arts, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Since the middle of the 19th century, the first international exhibitions were shaped in Europe with the aim of displaying emerging industrial products and Eastern and Western cultural goods. The first international exhibitions of Islamic art, such as Vienna’s 1873 and 1891 Oriental carpets exhibitions, were held in the last decades of the same century. formed on some museums’ initiatives, those exhibitions First encouraged European collectors to try to surpass each other in collecting and displaying such works. Collectors, who had yet to be experts in Islamic arts, collected such works because of their aesthetic charm and material worth, not paying much attention to their historical or cultural aspects. Deeper knowledge of Islamic arts caused exhibitions to become not only more organized but also more systematic; scientific research methods became the criterion for evaluating the works including Safavid carpets. The three exhibitions, held in Paris 1903, Munich 1910, and New York 1910, played a significant role both in defining and revising the proper research methods for Safavid carpets and in correcting the previous data about them.
Research Method
The purpose of this research is to analyze the role of the exhibitions, held in Paris 1903, Munich 1910, and New York 1910, in introducing the Safavid carpets to the Western Academies. Also, the methods by which the Western carpet scholars collected, dated, categorized, gathered, and displayed the Safavid carpets to have a more detailed understanding of them were analyzed. The questions that were also addressed in that direction included: a) what was the role of the mentioned exhibitions in the recognition of the Safavid carpets in the Western academy? b)What methods were used by the western carpet scholars to collect, date, categorize, and gather the Safavid carpets? This is a fundamental documentary research, and its method is descriptive and analytical. Its statistical population included the documents, photos, and catalogs of the above-mentioned exhibitions. The sampling method  was total enumeration, and the data was analyzed qualitatively.
Research Findings
The findings of the paper showed that the processes of collecting, dating, categorizing, and displaying the Safavid carpets were a chain of events,  taking place in the West to identify them. They had tight connections with the expansion of the aesthetical, technical, and historical knowledge about Safavid carpets as well as their classification. The maturity of the identification Safavid carpets, as a sub-discipline of Islamic art studies, was also resulted from this route. In other words, collecting carpets in the West created a reciprocal relation with the more profound knowledge of Safavid carpets; what was collected determined and dictateed what to be studied, and what was studied led to the correction of collecting and identifying models. Thus, carpet scholars and curators created a chain of identifying actions that shaped further categories and ideas about Safavid carpets in the West. Moreover, the findings and the results of this paper showed that the three exhibitions of the first decade of the 20th century corrected the mistakes of the preceding exhibitions  about the identification of Safavid carpets’. This point can be seen especially in the groups of Polonaise, Salting, Sanguszko, and Heraticarpets, notably in the way of their former dating and classification. Additionally, the researchers used comparative study as their most important method in analyzing the Safavid carpets in order to reach a more accurate knowledge. They even studied the decorations of other arts such as architectural ornaments and book designs or the arts of other lands to date and to compare with Safavid carpets. It is worth mentioning that incorrect dating occurred mostly in the case of carpets woven in the first decades of the Safavid rule. Generally, the carpets of this era were wrongly speculated to be Ilkhanid or Timurid. There were other identification failures in this course such as misattributing some carpets to certain areas, wrong dating resulted from the lack of enlightenment about Iranian art history,  ignoring carpet production bases, and consequently separating carpets from their local and cultural origins. Nevertheless, each exhibition, in which a collection of new carpets was presented, led to the correction of the research methods and the eventual expansion of identification models. In other words, with the expansion of knowledge obtained from each exhibition, the asymmetric comparative method, in which there is little information on both sides of the equation, little by little achieved the balance and changed into a symmetric comparison. However, the mere use of comparative method was not sufficient for some groups, such as the Salting. It was the scientific development of the late 20thcentury in laboratory methods and fiber and dye analyses that enabled researchers to reach certainty.
 
Conclusion
The results of this paper show that the process of collecting Safavid carpets has been precisely connected with the classification of these carpets in the West and the resultant expansion of the aesthetic, technical, and historical knowledge about them. In other words, what was collected determined what was studied, and what was studied led to the correction of the collecting and recognizing models. The results also show that the main method used by the researchers in analyzing Safavid carpets was comparative; with a comparison, based on elemental similarities, the researchers placed those carpets that were not apparently related to a certain group or structure in a genealogical category. Anyhow, the identification of Safavid carpets, with all of its advancement in the last century, needs more local research to conform to the Iranian comprehension of carpets. In this direction, the works of Western researchers should be critically analyzed; Thus, examining the path they have taken and reviewing their methods and approaches will lead to a deeper nderstanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Art Exhibitions
  • Safavid carpets
  • Paris 1903 Exhibition
  • Munich 1910 Exhibition
  • New York 1910 Exhibition
 
باربارو، جوزافا، و دیگران. (1381). سفرنامه‌های ونیزیان در ایران (شش سفرنامه). ترجمۀ منوچهر امیری. تهران: انتشارات خوارزمی.
بختیاری، سهیلا، رضازاده، طاهر، و شادلو، داود. (1400). بررسی عوامل مؤثر فرش‌اندوزی اروپاییان در دوره قاجار. مطالعات باستان‌شناسی پارسه،5 (18)، 285-305  doi: 10.30699/PJAS.5.18.285
بصام، جلال‌الدین. (1392). فرهنگ فرش دستباف. تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
پوپ، آرتر، و آکرمن، فیلیس. (1387). سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (ج. 12). ترجمه زیر نظر سیروس پرهام. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی (نشر اثر اصلی 1964).
جمال‌الدین، غلامرضا، و کیانی، مصطفی. (1399). زمینه‌های تاریخی و اجتماعی شکل‌گیری پاویون‌های عصر قاجار در نمایشگاه‌های جهانی و جایگاه شان در معماری مدرن ایران (1913-1873 م /1252-1292 ه. ش). نامه معماری و شهرسازی، 13 (28)، 69-92doi: 10.30480/aup.2020.822
دریایی، نازیلا. (1390). قالی‌های ایرانی و اسامی غیرایرانی. هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، 3 (45)، 45-52dor: 20.1001.1.22286039.1390.3.45.5.2
دشتی‌زاده، مریم، جوانی، اصغر، و سجودی، فرزان. (1395). واکاوی تغییرات مفهومی هنر اسلامی در مجموعه‌های موزه‌ای. مطالعات تاریخ فرهنگی، 8 (30)، 31-50.
زارع‌زاده، فهیمه، مختاباد امرایی، سیدمصطفی، و رهبرنیا، زهرا. (1394). بازخوانشی از هنر و سیاست در نمایشگاه‌های جهانی اکسپو (مطالعه موردی: نمایشگاه کریستال پالاس لندن، بریتانیا 1851). باغ نظر، 12 (33)، 81-90.  
سیف، احمد. (1392). تجارت فرش و اقتصاد ایران، 1906-1870. ترجمۀ مریم صفری. طره، ش.3، 66-69.
شادلو، داود. (1399). تحولات طراحی فرش با استناد به نگاره‌های مکاتب هرات و شیراز از نیمه دوم سده نهم تا آغازین سال‌های سدۀ دهم در ایران. نگره، 15 (54)، 55-75  doi: 10.22070/NEGAREH.2020.1238
شادلو، داود، و شیرازی، علی‌اصغر. (1396). رویکردهای ‌خاورشناسان در تاریخ‌نگاری فرش ایران از ۱۸۵۰ تا ۱۹۵۰ میلادی و آسیب‌شناسی آن‌ها. گلجام، 13 (32)، 43-66  dor:‎ 20.1001.1.20082738.1396.13.32.8.8
فلور، ویلم. (1392). صنایع کهن در دوره قاجار (1800-1925). ترجمۀ علیرضا بهارلو. تهران: پیکره (نشر اثر اصلی 2003).
میرزایی، عبداله. (1399). زمینه‌های شکل‌گیری و تبعات برگزاری نخستین نمایشگاه جهانی فرش در اتریش صنایع کهن در دوره قاجار. مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش‌نامه انجمن ایرانی تاریخ، 11 (44)، 123-148 doi: 10.29252/chs.11.44.2
-----. (1400). ابعاد فرهنگی مشارکت ایران در نمایشگاه جهانی 1873 وین و تأثیر آن بر تولید و صادرات قالی ایران. تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام، 12 (26)، 149-176 doi: 10.22034/JIIPH.2021.12970
ناصرالدین‌شاه قاجار. (1379). روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر دوم فرنگستان. به کوشش فاطمه قاضیها.‌ تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
Allan Poe, E. (1840). The Philosophy of Furniture. Burton's Gentleman's Magazine, Vol. 6, 243-245.
Bennett, I. (1987). Splendours of the City of Silk, Part 2: Ten Safavid Masterpieces. Hali, Vol. 33, 38- 53.
Berksoy, F. (2020). Art Exhibitions in Munich and Istanbul (1909-18): Cultural Events as Part of German Imperialist Policies. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, Vol. 7, 173-204  doi: 10.2979/jottturstuass.7.1.28
Briggs, A. (1940). Timurid Carpets: I. Geometric Carpets. Ars Islamica, 7 (1), 20-54.
Eiland, M. L. (2000). Studies Scholarship and a Controversial Group of Safavid Carpets. Iran, Vol. 38, 97-105 doi: 10.2307/4300585
Ellis, Ch. G. (1965). Some Compartment Designs for Carpets, and Herat. Textile Museum Journal, 1 ( 4), 42-56.
Enez, N. (1993). Dye Research on the Prayer Carpets of the Topkapi Collection. Oriental Carpets & Textile Studies, Vol. 4, 192-195.
Erdmann, K. (1941). The Art of Carpet Making. in  A Survey of Persian Art . Vol. 8 (pp. 121-191). [Review of The Art of Carpet Making]. Ars Islamica.
-----. (1970). Seven Hundred Years of Oriental Carpets. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Farnham, T.  J. (2007). From Lessing to Ettinghausen: The First Century of Safavid Carpet Studied. Hali, Vol. 154, 81-91.
Franses, M. (1999). Some Wool Pile Persian-Design Niche Rugs. Oriental Carpets & Textile Studies, Vol. 5, 36-136.
-----. (2008). A Museum of Masterpieces: Safavid Carpets in the Museum of Islamic Art, Qatar. Hali, Vol. 155, 1-27.
Fulco, D. (2017). Displays of Islamic Art in Vienna and Paris Imperial Politics and Exoticism at the Weltausstellung and Exposition Universelle. MDCCC 1800, Vol. 6, 51-66 doi: 10.14277/2280-8841/MDCCC-6-17-4
Komaroff, L. (2000). Exhibiting the Middle East: Collections and Perceptions of Islamic Art. Ars Orientalis, Vol. 30, 1-8.
Lessing, J. (1877). Alt orientalische Teppichmuster: nach Bildern und Originalen des XV-XVI Jahrhunderts gezeichnet. Berlin: Ernst Wasmuth Publishing.
Migeon, G. (1903). Exposition des Arts Musulmans (Catalogue Descriptif). Paris: Société française d'Imprimerie et de librairie.
Official Catalogue Centennial Co. (1876). Philadelphia: John R Nagle and Company.
Official Catalogue of Exhibits; World's Columbian Exposition. (1893). Chicago: W.B. Conkey Co.
Official Descriptive and Illustrated Catalogue. (1851). London: Spicer, W. Clowes.
Pope, A. U., Tattersall, C. E. C., & Gray, B. (1931). Illustrated Souvenir of the Exhibition of Persian Art. London: The Executive Committee of the Exhibition and Hudson & Kearn Ltd.
Riefstahl, R. M, Downs, J., Kimball, F., & Edwin Bye, A. (1926). The McIlhenny Bequest and Exhibition. Bulletin of the Pennsylvania Museum, 21 (100), 87-108 doi: org/10.2307/3794079
Roxburgh, D. J. (2000). Au Bonheur des Amateurs: Collecting and Exhibiting Islamic Art, ca. 1880-1910. Ars Orientalis, Vol. 30, 9-39 doi: 10.2307/4434260
-----  (2010). After Munich: Reflections on Recent Exhibitions. In Andrea Lermer & Avinoam Shalem, After One Hundred Years: The 1910 Exhibition “Meisterwerke muhammedanischer Kunst”. Leiden and Boston: Brill Publishers.
Santos, A. R. M. D. (2010). The discovery of three lost ‘Salting’ carpets: Science as a tool for revealing their history Lisboa (Thesis Master degree). Universidade Nova De Lisbona.
Stone, P. F. (2013). Oriental Rugs: An Illustrated Lexicon of Motifs, Materials, and Origins. Tokyo, Rutland, Vermont, Singapore: Tuttle Publishing.
Thompson, J.  (2003). Early Safavid Carpet and Textiles. In J. W. Allan, Hunt for Paradise: Court Arts of Safavid Iran, 1501-1575. Milan and New York: Rizzoli International Publication.
Troelenberg, E. M. (2012). Regarding the Exhibition: The Munich Exhibition Masterpieces of Muhammadan Art (1910) and its Scholarly Position. Journal of Art Historiography, Vol. 6, 1-34.
Valentiner, W.  R. (1910). Catalogue of a Loan Exhibition of Early Oriental Rugs. New York: The Metropolitan Museum of Art.
Von Bode, W. (1902). Vorderasiatische knüpfteppiche aus älterer zeit. Leipzig: Von Herman Seemann Nachfolger.
Walker, D. S. (1997). Flowers Underfoot: Indian Carpets of the Mughal Era. New York: The Metropolitan Museum of Art.
منابع اینترنتی
URL1: https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010330920
URL2: www.kultur-pool.at
URL3: https://www.liechtensteincollections.at/en/collections-online/isfahan-carpet-polonaise-carpet#
URL4: https://dia.org/collection/islamic-art
URL5: https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00001357e.htm
URL6:https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/features/2012/displaying-islamic-art-at-the-metropolitan
URL7: www.philamuseum.org
URL8: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/445996
URL9: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/162371
References
Allan Poe, E. (1840). The Philosophy of Furniture. Burton's Gentleman's Magazine, Vol. 6, 243-245.
Bakhtiyari S., Rizazadeh, T., & Shadlou, D. (2022). Investigating the Effective Factors in Collecting Carpets by European in the Qajar Period. Parseh Journal of Archaeological Studies. 5 (18), 285-305 doi: 10.30699/PJAS.5.18.285. ‎[In Persian].‎
Barbaro, G.,  et al. (2003). Venetian Travelogues in Persian (Six Travelogues) (M. Amiri, Trans.). Tehran: Kharazmi Press ‎[In Persian].‎
Bassam, J. (2013). Oriental Carpet Lexicon. Tehran: Ministry of Science Research and Technology and Iran Encyclopedia Compiling Foundation ‎[In Persian].‎
Bennett, I. (1987). Splendours of the City of Silk, Part 2: Ten Safavid Masterpieces. Hali, Vol. 33, 38-53.‎
Berksoy, F. (2020). Art Exhibitions in Munich and Istanbul (1909-18): Cultural Events as Part of German Imperialist ‎Policies. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, Vol. 7, 173-204  doi: ‎‎10.2979/jottturstuass.7.1.28‎
Briggs, A. (1940). Timurid Carpets: I. Geometric Carpets. Ars Islamica, 7 (1), 20-54.‎
Dashtizadeh, M., Javani, A., & Sojoodi, F. (2017). Review on the Conceptual Changes of Islamic Art in the Museum Collections. Cultural History Studies (PejuheshNamehAnjoman-e IraniyeTarikh). 8 (30), 31-50 ‎[In Persian].‎
Daryaie, N. (2011). Iranian Carpets with non Iraniannames. Journal of Honar-Ha-ye-Ziba: Honar-ha-ye Tajasomi. 3 (45), 45-52 ‎[In Persian].‎
Eiland, M. L. (2000). Studies Scholarship and a Controversial Group of Safavid Carpets. Iran, Vol. 38, 97-105 doi: ‎‎10.2307/4300585‎
Ellis, Ch. G. (1965). Some Compartment Designs for Carpets, and Herat. Textile Museum Journal, 1 ( 4), 42-56.‎
Enez, N. (1993). Dye Research on the Prayer Carpets of the Topkapi Collection. Oriental Carpets & Textile Studies, ‎Vol. 4, 192-195.‎
Erdmann, K. (1941). The Art of Carpet Making. in  A Survey of Persian Art. Vol. 8 (pp. 121-191). [Review of The ‎Art of Carpet Making]. Ars Islamica.‎
-----. (1970). Seven Hundred Years of Oriental Carpets. Berkeley and Los Angeles: University of California ‎Press.‎
Farnham, T.  J. (2007). From Lessing to Ettinghausen: The First Century of Safavid Carpet Studied. Hali, Vol. 154, ‎‎81-91.‎
Floor, Willem. (2013). Traditional Crafts in Qajar Iran (1800-1925) (A. Baharlou, Trans.). Tehran: Peykareh Press ‎‎(Original work published 2003).
Franses, M. (1999). Some Wool Pile Persian-Design Niche Rugs. Oriental Carpets & Textile Studies, Vol. 5, 36-136.‎
------. (2008). A Museum of Masterpieces: Safavid Carpets in the Museum of Islamic Art, Qatar. Hali, Vol. ‎‎155, 1-27.‎
Fulco, D. (2017). Displays of Islamic Art in Vienna and Paris Imperial Politics and Exoticism at the Weltausstellung and Exposition Universelle. MDCCC 1800, Vol. 6, 51-66 doi: 10.14277/2280-8841/MDCCC-6-17-4
Jamal-al-din, Gh., & Kiani, M. (2020). Historical and Social Contexts of the Formation of Qajar’s Pavilions at World Exhibitions and Their Legacy in Iranian Modern Architecture. Journal of Architecture and Urban Planning. 13 (28), 69-92 doi: 10.30480/AUP.2020.822. ‎[In Persian].‎
Komaroff, L. (2000). Exhibiting the Middle East: Collections and Perceptions of Islamic Art. Ars Orientalis, Vol. 30, ‎‎1-8.‎
Lessing, J. (1877). Alt orientalische Teppichmuster: nach Bildern und Originalen des XV-XVI Jahrhunderts ‎gezeichnet. Berlin: Ernst Wasmuth Publishing.‎‏ ‏
Migeon, G. (1903). Exposition des Arts Musulmans (Catalogue Descriptif). Paris: Société française d'Imprimerie et ‎de librairie.‎
Mirzaei, A. (2020). Contexts of Formation and Consequences of Holding the First World Carpet Exhibition in Austria. Cultural History Studies (PejuheshNamehAnjoman-e IraniyeTarikh), 11 (44), 158-133 doi: 10.29252/chs.11.44.2. ‎[In Persian].‎
-----. (2021). Cultural Dimensions of Iran's Participation in the 1873 Vienna World's Fair and its Impact on the Production and Export of the Iranian Carpets. Journal of Iranian Islamic Period History. 12 (26), 149-176 doi: 10.22034/JIIPH.2021.12970 [In Persian].‎
Naser-e-Din Shah Qajar. (2000). Diary of Naser-e-Din shah on his second Journey to Europe. F. Qaziha, Ed. Tehran: National Library and Archive of Iran ‎[In Persian].‎
Pope, A. U., Tattersall, C. E. C., & Gray, B. (1931). Illustrated Souvenir of the Exhibition of Persian Art. London: The ‎Executive Committee of the Exhibition and Hudson & Kearn Ltd.‎
Pope, A. U., & Ackerman, Ph. (2008). A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present (Vol. 12) ‎(C. Parhaam, Trans.). Tehran: elmifarhangi Publications ‎‎(Original work published 1964). ‎
Riefstahl, R. M, Downs, J., Kimball, F., & Edwin Bye, A. (1926). The McIlhenny Bequest and Exhibition. Bulletin of ‎the Pennsylvania Museum, 21 (100), 87-108 doi: org/10.2307/3794079‎
Roxburgh, D. J. (2000). Au Bonheur des Amateurs: Collecting and Exhibiting Islamic Art, ca. 1880-1910‎‏.‏‎ Ars ‎Orientalis, Vol. 30, 9-39 doi: 10.2307/4434260‎
‎-----. (2010). After Munich: Reflections on Recent Exhibitions. In Andrea Lermer & Avinoam Shalem, After One ‎Hundred Years: The 1910 Exhibition “Meisterwerke muhammedanischer Kunst”. Leiden and Boston: Brill ‎Publishers.‎
Santos, A. R. M. D. (2010). The discovery of three lost ‘Salting’ carpets: Science as a tool for revealing their history ‎Lisboa (Thesis Master degree). Universidade Nova De Lisbona.‎
Seif, A. (2013). Carpet trade and Iranian economy, 1870-1906. Torreh, Vol. 3, 66-69 ‎[In Persian].‎
Shadlou, D. (2020). The Transition of the Persian Carpet Designing, Referring to the Herat and Shiraz Miniatures, since 1446 until the First Decades of the 16th Century AH in Iran.  Negareh, 15 (54), 55-75 doi: 10.22070/NEGAREH.2020.1238. ‎[In Persian].‎
Shadlou, D., & Shirazi, A. A. (2018). The orientalists’ approaches in historiography of the Iranian carpet between 1850 and 1950, and, finding their faults. Goljaam, 13 (32), 43-66‌ dor:‎ 20.1001.1.20082738.1396.13.32.8.8‎ ‎[In Persian].‎
Stone, P. F. (2013). Oriental Rugs: An Illustrated Lexicon of Motifs, Materials, and Origins. Tokyo, Rutland, ‎Vermont, Singapore: Tuttle Publishing.‎
Thompson, J.  (2003). Early Safavid Carpet and Textiles. In J. W. Allan, Hunt for Paradise: Court Arts of ‎Safavid Iran, 1501-1575. Milan and New York: Rizzoli International Publication.‎
Troelenberg, E. M. (2012). Regarding the Exhibition: The Munich Exhibition Masterpieces of Muhammadan Art ‎‎(1910) and its Scholarly Position. Journal of Art Historiography, Vol. 6, 1-34.‎
Unknown Author. (1893). Official Catalogue of Exhibits; World's Columbian Exposition. Chicago: W. B. Conkey Co.
Unknown Author. (1876). Official Catalogue Centennial Co. Philadelphia: John R Nagle and Company.
Unknown Author. (1851). Official Descriptive and Illustrated Catalogue. London: Spicer, W. Clowes.
Valentiner, W. R. (1910). Catalogue of a Loan Exhibition of Early Oriental Rugs. New York: The Metropolitan ‎Museum of Art. ‎
Von Bode, W. (1902). Vorderasiatische knüpfteppiche aus älterer zeit. Leipzig: Von Herman Seemann Nachfolger.‎
Walker, D. S. (1997). Flowers Underfoot: Indian Carpets of the Mughal Era. New York: The Metropolitan Museum ‎of Art.‎
Zarezadeh, F., Mokhtabad Amreie, S. M., & Rahbarnia, Z. (2015). Rereading Art and Politics in International Expos (Case Study: Crystal Palace Exhibition, London, Great Britain, 1851). Bagh-e Nazar. 12 (33), 81-90 ‎[In Persian].‎
 
URLs:
URL 1: https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010330920
URL 2: www.kultur-pool.at
URL 3: https://www.liechtensteincollections.at/en/collections-online/isfahan-carpet-polonaise-carpet#
URL 4: https://dia.org/collection/islamic-art
URL 5: https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00001357e.htm
URL 6: https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/features/2012/displaying-islamic-art-at-the-metropolitan
URL 7: www.philamuseum.org
URL 8: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/445996
URL 9: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/162371