واکاوی نقش نمایشگاه‌های تخصصی هنراسلامی در شناخت و دسته‌بندی فرش‌های‌صفوی در جوامع علمی غرب (1900 تا 1910م)

نویسندگان

استادیار گروه فرش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران

چکیده

از اواخر سده‌نوزدهم میلادی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی هنراسلامی، ازجمله فرش‌های‌شرقی، در اروپا سپس آمریکا فراگیر شد و تداوم برگزاری آن‌ها در دهه نخست سده‌بیستم شناختی تازه را از فرش‌های‌صفوی در جوامع علمی غرب ایجاد کرد؛ گرچه نگاه تحلیلی به فرش‌های‌صفوی از نمایشگاه‌‌های وین1873 و 1891 آغاز شده‌بود، اما سه نمایشگاه پاریس1903، مونیخ1910 و نیویورک1910 نقشی بزرگ در تعریف و بازنگری روش‌های مناسب پژوهش بر فرش‌های‌صفوی و اصلاح داده‌های پیشین درباره آن‌ها بازی کردند. هدف پژوهش، تجزیه‌وتحلیل نقش نمایشگا‌ه‌های نام‌برده، در گسترش شناخت از فرش‌های‌صفوی در جوامع علمی غرب است؛ همچنین روش‌هایی که فرش‌شناسان غربی برای گردآوری، مجموعه‌سازی، تاریخ‌گذاری، دسته‌بندی و نمایش فرش‌های‌صفوی به‌کار گرفته‌اند تا به شناخت دقیق‌تری برسند، واکاوی شده‌اند. سؤالات نیز در همین راستاست: 1. نمایشگاه‌های نام‌برده چه نقشی در شناخت فرش‌های‌صفوی در جوامع علمی غرب داشته‌اند؟ 2. فرش‌شناسان غربی در این دوره، چه روش‌هایی را برای شناخت فرش‌های‌صفوی به‌کار گرفته‌اند؟ روش پژوهش از نظر اجرا توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف بنیادی است. شیوه جمع‌آوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه‌ای)؛ جامعه‌آماری، اسناد، عکس‌ها و کاتالوگ‌های نمایشگاه‌های نام‌برده، روش نمونه‌گیری سرشماری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات کیفی است. نتایج نشان می‌دهد که سیر گردآوری فرش‌های‌صفوی پیوندی تنگاتنگ با گسترش شناخت (زیباشناسی، فنون، تاریخ و دسته‌بندی) آن‌ها در غرب داشته‌است. آنچه گرد‌آوری شده، آنچه را که موردمطالعه قرار گرفته تعیین کرده و آنچه موردمطالعه قرار گرفته به اصلاح الگوهای گرد‌آوری و شناختی انجامیده است. اصلی‌ترین روشی که پژوهشگران در تجزیه‌وتحلیل فرش‌های‌صفوی به‌کار گرفته‌اند، مطالعه‌تطبیقی بوده‌است و پژوهشگران فرش‌هایی را که در ظاهر به گروه یا ساختاری وابسته نبوده‌اند، با مقایسه‌ای مبتنی بر همسانی‌های عنصری در یک ساختار نَسَبی (تبارشناختی) جای‌داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analyze of the Specialized Islamic Art Exhibitions' Role in Recognition and Categorization of the Safavid Carpets in the Western Academies (1900-1910)

نویسندگان [English]

  • Davood Shadlou
  • Saeedeh Rafiei
Assistant Professor of Department of Carpet, Shiraz University of Arts, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Although the analytical observation of the Safavid carpets started from the Vienna exhibitions of 1873 and 189,it was the three exhibitions of Paris in 1903,Munich in 1910 and New York in 1910 and their catalogs that played a great role in defining and revising the appropriate methods for the research on the Safavid carpets and correcting previous data. The purpose of this research is to analyze the role of Paris 1903, Munich 1910 and New York 1910 exhibitions in introducing the Safavid carpets to the Western Academies. Also,the methods have been analyzed by which Western carpet scholars collected, dated,categorized,made collections of,and displayed the Safavid carpets in order to get a more detailed understanding of them. The questions are also in the same direction: 1.what role have the mentioned exhibitions played in the recognition of the Safavid carpets in the Western academy? 2.What methods have Western carpet scholars used to collect, date, categorize and make collection of the Safavid carpets? This is a fundamental research and the method is descriptive and analytical. It is a documentary research. The statistical population is the documents, photos and catalogs of the above mentioned exhibitions. The sampling method is total enumeration and the data have been analyzed qualitatively. The research’s results show that the process of collecting the Safavid carpets has a close connection with the expansion of knowledge (aesthetics, techniques, history and classification) of them in the West. What has been collected has dictated what to be studied and the studies led to the modification of criteria for collecting and recognition. The comparative study has been the most important method used by the researchers in analyzing the Safavid carpets. With a comparison based on elemental similarities, the researchers have placed the carpets with no relation in appearance and structure, in a genealogical structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Art Exhibitions
  • Safavid Carpets
  • Paris 1903 Exhibition
  • Munich 1910 Exhibition
  • New York 1910 Exhibition