جایگاه هنرحکاکی خطوط و کنده کاری نقوش درفیروزه‌تراشی شهر مشهد

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشدهنر اسلامی- گرایش مطالعات تاریخی، تطبیقی -گروه هنر- دانشگاه بیرجند- بیرجند ایران

2 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بیرجند - بیرجند ایران

3 استادیار گروه فرش و هنر اسلامی دانشگاه بیرجند- بیرجند ایران

چکیده

هنر فیروزه‌تراشی و حکاکی خطوط بر روی سنگ فیروزه یکی از هنرهای سنتی و زینتی است که از گذشته‌های دور در شهر مشهد رواج دارد. شهر مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از سوی شورای جهانی صنایع دستی انتخاب شده است. هنر حکاکی یکی از زیر مجموعه‌های هنر فیروزه‌تراشی بوده و هنرمندان حکاک، خطوط و نقوش را با دقت بر روی نگین حک می‌کنند. هنرمندان فیروزه‌تراش، با تراش فیروزه به شکل حروف با استفاده از هنر خوش‌نویسی، موفق به ساخت تابلو‌های زیبا از این گوهرسنگ آبی فام شده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ اشکال تراش، فرم خطی نگین فیروزه، شناخت و تحلیل انواع خطوط، نقوش و شمایل، در هنر حکاکی و فیروزه‌تراشی مشهد بوده است. پرسش‌ اصلی پژوهش این گونه تبیین می‌شود: اشکال تراش، انواع خطوط و نقوش، ابزار و روش کار در هنر حکاکی و فیروزه‌تراشی معاصر مشهد از منظرکیفی چیست؟ روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری، فیروزه‌تراشی معاصر مشهد بوده است که به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در دورۀ معاصر علاوه بر اشکال قبلی (دایره، بیضی) از اشکال مربع، مخروطی و استوانه‌ای، چند ضلعی و نقوش اسلیمی و ختایی، جهت تراش نگین استفاده می‌شود. حکاکی شمایل و کتیبه نویسی اسامی و ادعیه با خطوط ثلث، نسخ و نستعلیق بر روی نگین فیروزه به صورت سفارشی انجام می‌شود. با توجه به استفاده از ابزار و روش‌های نوین، کیفیت تراش بیشتر شده است. به جهت محدودیت در تعداد هنرمندان حکاک، کمبود، گرانی و درجه سختی سنگ فیروزه، حکاکی به لحاظ کمی جایگاه مناسبی ندارد. در ساخت تابلو‌های فیروزه، از انواع خطوط خوش‌نویسی، بیشتر خط شکسته نستعلیق استفاده شده و اغلب از فیروزه احیا شدۀ کرمان و فیروزۀ بدلی جهت تراش حروف، استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of line engraving and motif carving in turquoise carving in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Sakinhh Moradi Bajestani 1
  • Saman Farzin 2
  • Arezoo Paydarfard 3
1 Master's student in Islamic Art - Department of Historical and Comparative Studies - Department of Art - Birjand University - Birjand, Iran
2 Assistant Professor of Archeology Department of Birjand University - Birjand - Iran
3 Assistant Professor of Carpet and Islamic Art Department, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

The art of turquoise carving and carving lines on turquoise stone is one of the traditional and ornamental arts that has been popular in Mashhad since the distant past. The city of Mashhad has been chosen as the world city of precious and semi-precious stones by the World Handicrafts Council. The art of carving is one of the subsets of the art of turquoise carving, and engraving artists carefully carve lines and motifs on the gem. The turquoise carving artists have succeeded in making beautiful paintings from this blue gemstone by carving turquoise in the form of letters using the art of calligraphy. The purpose of the present research was to study the forms of carving, the linear form of the turquoise gem, the recognition and analysis of the types of lines, motifs and icons, and its application in the art of engraving and turquoise carving of Mashhad. The main question of the research is explained as follows: How are the cutting shapes, types of lines and motifs used in the contemporary art of engraving and turquoise carving of Mashhad classified from a qualitative perspective? The method of conducting this research is descriptive-analytical, and the statistical population was the contemporary turquoise carvings of Mashhad, which were selected by purposeful sampling. The findings of the research indicate that in the contemporary period, in addition to the previous shapes (circle, oval), square, conical and cylindrical, polygonal shapes and slimy and khatai motifs are used for gem cutting. Engraving of icons and inscriptions of names and supplications with thulth, naskh and nastaliq lines on turquoise gemstones is done on a custom basis. Due to the use of new tools and methods, the quality of cutting has increased. Due to the limitation in the number of engravers, scarcity, high cost and degree of hardness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carving art
  • turquoise. carving
  • lines
  • patterns
  • Mashhad