مفهوم نمادین آب و درخت در هنرهای کهن ایرانی و نمود آن بر محرابهای دوره اسلامی با تاکید بر نظریه تطورگرایی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گرافیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 مربی گروه معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 مدرس گروه پژوهش هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

برمبنای اصول تکامل در نظریه تطورگرایی می‌توان تحولات تصویری نمادهای آب و گیاه را در محراب‌های دوره اسلامی بررسی کرد. پرسش اصلی تحقیق این است که چه ارتباطی میان نقش‌پردازی آب و گیاه در محراب‌های دوره اسلامی و الگوهای تصویری پیشین آن در هنر پیش از اسلام در ایران وجود دارد و این ارتباط چه تغییراتی در طول زمان داشته است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای از طریق فیش‌برداری و تصویرخوانی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها کیفی است. با تکیه بر اصل اول یکسانی روانی در نظریه تطورگرایی می‌توان وحدت باور مردم ایران نسبت به آب‌های حیات و درختِ زندگی را بیان کرد. نمود آب و درخت در روایت های دینی پیش از اسلام و پس از آن در متن قرآن کریم، نمایانگر تطور این الگوی اسطوره‌ای به یک پدیده دینی است. به شکلی که بیان حقایقی از دین جدید (اسلام)، یعنی رستگاری و پیشرفت اخلاقی با نمادهای مقدس پیشین همراه شده است. آب و درخت که نماد امید به حیات جاوید بر زمین در اسطوره‌های کهن است، جهشی با تاکید بر متافیزیک یافته و بهشت برین جایگاه نماد درخت و آب‌های جاویدان برای مومنین می گردد. تعالی این نمادها به نمادهای بهشتی و پیوستگی آن با رستگاری از مهمترین تغییرات این نمادها در متن قرآن و نقش پردازی محراب است. درخت‌های مقدس که در ترکیب‌های سه‌گانه با ایزدان و یا محافظان اسطوره‌ای در آثار کهن ایران بودند، به شکل درخت زندگی یا گیاهی گردان در مرکز محراب قرار می‌گیرد. گاه ستون‌های کناری محراب با آرایه‌های گیاهی تزیین می‌شوند که صورت استلیزه‌ای از درخت است. نماد آب را می‌توان با حضور سبو در محراب‌ها در بالا و پایین ستون‌ها مشاهده کرد که شکل انتزاع و تطور یافته الگوی کهن بازنمایی سبو در آثار کهن ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Symbolic Concept of water and trees in ancient Persian arts and its appearance on the altars of the Islamic period with an emphasis on the theory of evolution

نویسندگان [English]

  • hossein abeddoost 1
  • hamidreza bahaghighat manghohdehi 2
  • ziba kazempoor 3
1 Associate Professor of Graphics Department, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Instructor of Architecture Department, , University, Of Gilan Rasht, Iran
3 Lecturer of Art Research Department, University of Guilan , Rasht, Iran
چکیده [English]

According to the principles of change in the theory of evolution, it is possible to Study the visual changes of symbols of water and plants in the altars of the Islamic period. The present analysis seeks to answer this question, what is the relationship between the representation of water and plants Symbol in the altars of the Islamic period and its earlier visual patterns in pre-Islamic art in Iran. This study is descriptive-analytical in terms of methodology. The data collection method is based on library review and data analysis was done qualitatively. Water and trees in religious narratives before Islam and then in the text of the Holy Quran represent the evolution of this mythological model into a religious phenomenon. In such a way that the expression of the truths of the new religion (Islam), that is, salvation and faith, has been combined with the previous holy symbols. Water and tree, which are symbols of hope for eternal life on earth in ancient myths, have been changed with an emphasis on metaphysics, and heaven has become the symbol of eternal water and tree for believers. Sacred trees, which were in triple combinations with gods or mythical protectors in Iranian ancient art, are placed in the center of the altar in the form of a tree of life or a spiral plant. Sometimes the side columns of the altar are decorated with plant motifs, which is a stylized form of a tree. The symbol of water can be seen with the presence of the jar in the altars above and below the columns, which is the abstract and evolved form of the ancient representation of the jar in the ancient works of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water
  • tree
  • altar
  • Iran
  • evolutionism