تبیین قابلیت نقوش قالی در هویت بخشی ایرانی به بسته بندی کالاها (مطالعه موردی: نقوش قالی بندی یلمه بروجن و میناخانی ورامین)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده هنر. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات .تهران. ایران.

2 استادیار. گروه فرش. دانشگاه هنر شیراز. شیراز. ایران

چکیده

در دنیای معاصر توجه به هویت هر ملتی از جایگاه خاصی برخوردار شده است. یکی از مواردی که می‌تواند معرف هویت ملت در سطح ملی و بین‌المللی باشد، بسته‌بندی محصولات است. پژوهش حاضر با هدف توسعه تاثیرگذاری هویت ایرانی در طراحی بسته‌بندی کالا به تحلیل قابلیت‌های گرافیکی نقوش دو طرح قالی‌ ایرانی پرداخته و به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است که آیا استفاده از این نقوش در بسته‌بندی می‌تواند موجب توسعه نفوذ هویت ایرانی باشد و اگر بله با چه روش‌هایی می‌توان از قابلیت‌های زیباشناختی طرح نقوش قالی ایرانی در طراحی بسته‌بندی محصولات ایرانی استفاده نمود؟

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. در ادامه با تحلیل بصری نقوش قالی‌ طرح شکسته‌ی بندی یلمه بروجن و نیمه گردان میناخانی ورامین، 12 نمونه طراحی بسته‌بندی با استفاده از طرح و نقش این دو قالی توسط نگارندگان ارایه شده است. در نهایت این نتایج به دست آمده که استفاده از نقوش سنتی قالی در بسته‌بندیِ کالاهای ایرانی، به دلیل آنکه برای مخاطب ایرانی آشنا بوده و برای مخاطبینِ خارجی نیز تداعی‌کننده و یادآور نقوش ایرانی هستند بنابراین با تکرار تماشای یک نقش در ذهن مخاطب می‌تواند یکی از راه‌های دستیابی به توسعه نفوذ هویت ایرانی باشد ضمن اینکه استفاده از یک بسته‌بندی محکم و زیبا می‌تواند سالیان سال در خانه افراد نگهداری شود. همچنین نقوش قالی‌های ایرانی این قابلیت را دارند تا به سه روش کلی و کاربردی شامل استفاده از طرح (کلی قالی) و نقوش (نقش و نگارها) به طور مستقل، طرح و نقوش در ترکیب با سایر عناصر و یا طرح کلی قالی و نقوش با ایجاد تغییراتی در فرم اصلی در طراحی بسته‌بندی صورت پذیرند و بدین ترتیب طرح‌های متفاوتی خلق شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the ability of carpet motifs in Giving Iranian identity to package goods (Case Study: Borujen Brick-shaped Yalameh and Varamin Minakhani)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Farshid Nik 1
  • Elahe Imani 2
1 Assistant Professor of Research Center For culture, Art And Communication., Tehran.Iran
2 Assistant Professor of Department of Carpet, Shiraz University of Arts. Shiraz. Iran.
چکیده [English]

In the contemporary world, attention to the identity and culture of nations plays an important role. Packaging of products is one of the most effective elements which can represent the identity and culture of a nation in the national and international levels. This study aims to promote and propagate Iranian national values in the direction impact of Iranian Identity and it seeks to answer these questions whether the use of these motifs in packaging can lead to the development influence of Iranian identity, and if so, by what methods can the aesthetic capabilities of Iranian carpet motifs be used in design?

This research has been done by descriptive-analytical method and formal aesthetic approach. After analyzing the images of Brick-shaped Yalameh and Minakhani Iranian carpets and matching them with the visual principles, 12 examples of packaging design by using the designs and patterns of these two carpets have been presented by the authors. Finally, these results are obtained that The use of traditional carpet motifs in the packaging of Iranian goods, because they are familiar to the Iranian audience and are reminiscent of Iranian motifs for foreign audiences as well Therefore, by repeating watching an image in the mind of the audience, it can be one of the ways to achieve the development of impact Iranian Identity Also, the use of a firmly and beautiful packaging can keep in people's homes for years. In this regard, Iranian carpet designs have the ability to be used in packaging design and in three general and practical ways. These three methods can be done including the use of designs and motifs directly, in combination with other elements or drawings by making changes in the original form and in this way, different designs are created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • product packaging
  • Iranian Identity
  • carpet motifs
  • Borujen Yalmeh
  • Varamin Minakhani