شاهنامه بر بوم کاشی( معرفی و شناخت شخصیت های تصویری میز سرامیکی موزه آبگینه و سفالینه تهران )

نویسندگان

1 گروه تاریخ و باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

آثار هنری همیشه نشانگر پیوند فرهنگ با جریانات اجتماعی و سیاسی جامعه است. همین پیوند، ارزش آثار هنری را چند برابر کرده و پژوهشگران را مشتاق به شناسایی آنها می‌کند. دوران قاجار عصر تحولات هنری و تاریخی و پیشرفت فنون هنر کاشی‌کاری می‌باشد. در این بین نقوش انسانی درکاشی کاری با ترویج باستان‌گرایی توسعه یافت. روند ملی‌گرایی در هنر و تقارن آن با اشاعه‌ی غربگرایی باعث رشد آثار هنری با موضوعات پادشاهی و اسطوره‌ای ایران شد . تاکید بر این اصل فرهنگی و حفظ آن برای زنده نگه داشتن هویت انسانی و روح جامعه‌ای پویا و در نهایت انسجام بعد معنوی، تعامل و اقتدار ملی ضروری بود .میز سرامیکی موجود در موزه ابگینه و سفالینه تهران متعلق به دوران قاجار نیز با نقوش پهلوانان اسطوره ای و شاهنامه ای به گونه ای گواه این موضوع است.

پژوهش حاضر با استناد به مطالعه‌ی شخصیت‌های شاهنامه که بر میز مذکور نقش شده، به موارد ذیل پرداخته است:1- شناخت نقوش رستم و دیگر پهلوانان شاهنامه درمجالس موجود روی میز و تطبیق آن با صحنه‌های مشابه چاپ سنگی و ابیات شاهنامه2-ویژگی‌های سبک ترکیب‌بندی و زیبایی‌شناسی، میز موجود در موزه آبگینه . نتایج به دست آمده از یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر این است که میز مورد مطالعه، به لحاظ ویژگی‌های علاقه‌ به بازگشت فرهنگ کهن ایرانی در دوران قاجار، نقوشی از پهلوانان شاهنامه را داراست که ویژگی تصویرگری هرکدام با تصویر مشابه‌شان در دیگر آثار هنری و اشعار شاهنامه قابل مقایسه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات بر پایه منابع کتابخانه‌ای و بازدید میدانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shahnameh on the Tile Canvas (An Introducing the Visual Characters of the Ceramic table of the Abgine Museum, Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Kolbadinejad 1
  • Fattaneh Rahimi 2
1 Department of History and Archaeology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University-Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D candidate of Islamic Archaeology, Islamic Azad University-Central Tehran Branch
چکیده [English]

Works of art always show the link between culture and social and political currents of society. This link multiplies the value of works of art and makes researchers eager to identify them. The Qajar era is the era of artistic and historical developments and the advancement of tile art techniques. In the meantime, human motifs in tiles were developed by promoting archaism. The trend of nationalism in art and its symmetry with the spread of Western-ism caused the growth of artworks with Iranian kingdom and mythological themes. It was necessary to emphasize this cultural principle and preserve it in order to keep the human identity alive and the spirit of a dynamic society, and finally the coherence of the spiritual dimension, interaction and national authority. The ceramic table in the Abgine and Pottery Museum of Tehran, belonging to the Qajar era, also has the motifs of legendary warriors of Shahnameh which is a proof of this subject.

Based on the study of the characters of the Shahnameh engraved on the mentioned table, the present research deals with the following: 1- Identifying the motifs of Rostam and other heroes of the Shahnameh in the scenes on the table and comparing it with similar scenes of lithographs and verses of the Shahnameh 2- Features compositional and aesthetic styles, the table in Abgineh Museum. The results obtained from the findings of the present research indicate that the table under study, in terms of the characteristics of interest in the return of ancient Iranian culture during the Qajar era, has images of the Shahnameh warriors, which have the characteristic of portraying each of them with their similar image in other works of art and The poems of Shahnameh are comparable. Descriptive-analytical research method and information gathering method is based on library sources and field visits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar tiling؛ mythological kings
  • ؛ Shahnameh؛ tile table؛ Abgine and Sofalineh Museum of Tehran