بررسی سیر تحول کارکردهای تزئین در رویکردهای مطالعاتی هنر اسلامی‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران ( نویسنده مسئول)

چکیده

اشکال و نقوش تزئینی به‌کار رفته در مصنوعات و بناهای سرزمین‌‌های اسلامی، در سه سدهٔ اخیر محل توجه شرق‌‌شناسان، باستان‌‌شناسان و تاریخ‌‌نگاران بوده‌اند. شیوهٔ مواجهه با کارکردهای تزئینات، همواره نقش مهمی در جهت‌‌دهی به مسیر مطالعات هنر اسلامی داشته است. این پژوهش، سیر تحول رویکردها به تزئینات اسلامی با تأکید بر دگرگونی نگرش به «کارکرد»‌‌ تزئین در سه سدهٔ اخیر را بررسی می‌‌کند و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است: در پژوهش‌‌های انجام‌گرفته پیرامون فرهنگ مادیِ سرزمین‌‌های اسلامی، سیر تکوین کارکردهای تاریخ هنری و معنای تزئینات چه بوده‌است؟ روش انجام پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای است. برای پاسخگویی به پرسش تحقیق، مطالعات تزئین به چهار گروه رویکرد اکتشافی ـ ‌‌گونه‌شناختی، تاریخی‌‌‌‌ آغازین‌‌ (تاریخی ـ سبک‌شناسانه)، رویکردهای جهانشمول، و تاریخی متأخر (‌‌زمینه‌محور ـ فرهنگی) تقسیم شدند و کارکردهای منتسب به تزئینات در هر یک از این رویکردها مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجهٔ پژوهش، بیانگر تنوع دیدگاه‌‌ها و سیر تحولی است که در بازشناخت کارکردهای تزئین رخ داده‌است. در رویکرد نخست، کارکرد فرمی ارجح بوده و تزئین، نشانگر ویژگی‌‌های قومی، نژادی، روح ‌‌شرقی یا عنصری برای بیان بصری دین جدید است. همزمان، کارکرد زیباشناسانه یا تلقی صفاتی نظیر نمادین یا شهودوار را برای تزئینات شاهدیم. در رویکرد تاریخی آغازین، غالباً تزئین در حکم نماد یا عنصری معنادار تلقی می‌‌شود و این رویکرد، آغازگر تأملاتی در باب کشف معنا و بررسی زمینه‌‌های تاریخی و فرهنگی تزئینات است. رویکردهای جهانشمول به دو حوزهٔ متمایز تقسیم می‌‌شوند، کلیت نقوش تزئینی در حوزهٔ مطالعات فراتاریخی، کارکردی فرامادی دارد و نمادِ الوهیت و توحید است؛ در حوزهٔ مطالعات روانشناسانه، کارکرد تزئین و اثرات آن بر رفتار، انتخاب‌ و حالات روانی انسانی موردتوجه قرار می‌‌گیرد. با شکل‌‌گیری رویکرد تاریخی متأخر در نیمهٔ دوم سدهٔ بیستم‌‌، شاهد تمرکز بر ادراک و خوانش مخاطب از نقوش تزئینی و تمرکز بر کارکردهای معنایی و زیباشناسانهٔ تزئین برمبنای حوزه‌‌های زبان‌شناسی هستیم. هم‌چنین بر بستر و بافت پیدایش فرم تزئینی تأکید شده و اغلب، تزئین به منزلهٔ نشانهٔ فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Decorative Functions in Islamic Art Studies

نویسندگان [English]

  • Elham Pourafzal 1
  • Hadi Rabie 2
  • Iraj Dadashi 3
1 PhD Student in Art Research, Art University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Faculty of Theories and Art Studies, Art University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Faculty of Theories and Art Studies, Art University of Tehran, Tehran, Iran ‎(Corresponding Author)‎
چکیده [English]

Introduction
Over the past three centuries (19th, 20th, and 21st centuries), the study of Islamic decorative art has gained significant attention from orientalists, archaeologists, historians, and scholars of Islamic art. During this time, various perspectives on decoration have emerged, ranging from universal approaches that view Islamic decoration as a mystical and symbolic phenomenon to formalist considerations emphasizing its role as a national and cultural identity. The purpose of this research is to examine the evolution of the perspectives on decorative functions in the field of Islamic art studies. The research question guiding this study is: what has been the trend in the development of the art history and semantic functions of decorations in the material culture of the Islamic lands?
Research Method
To address this question, this study employs a four-fold approach to examine decorations: the exploratory-typological approach, the early-historical (historical-stylistic) approach, the universality approach, and the later-historical (cultural-contextual) approach. Each of these approaches is utilized to scrutinize the functions of decorations within the field of Islamic art studies.
Research Findings
Through an examination of studies conducted during the 19th, 20th, and 21st centuries, it has been observed that Orientalists encountered Islamic decorations as a newly discovered phenomenon in the 19th century. The predominant functions assigned to decoration during this period were associated with Islamic lands, with the Orientalists interpreting these functions as derived from the religion of Islam and the cultures of the East. Additionally, scholars such as Albert Gayet and James Ward made comprehensive efforts to study Islamic decoration. At the beginning of the 20th century, a new generation of historians approached Islamic decoration from historical and stylistic perspectives. This period sought to interpret Islamic decoration in terms of both symbolic and stylistic functions. Researchers such as Ernst Hertzfeld and Richard Ettinghausen introduced cultural and social values into the study of decorations, laying the groundwork for later historical studies in the 20th and 21st centuries. Furthermore, in the 20th century, there emerged universal approaches that attributed common characteristics to decorations through trans-historical interpretations or psychological analyses. Traditionalists such as Hossein Nasr or Titus Burckhardt ascribed symbolic meanings and universal characteristics to decoration. Ernst Gombrich, drawing on the theory of perception, proposed that decorations had a similar impact on viewers' reception, with the pleasure derived from discovering rhythm playing a significant role. Ernst Gombrich also suggested that the viewers' inclination towards projection, reification, and animation influenced their responses to decoration and their interpretations.
In the second half of 20th and the 21st centuries, studies on decoration has placed a greater emphasis on the perspective and interpretation of the audience, seeking to consider the background and context in which artworks have been created. Oleg Grabar can be regarded as the most influential scholar in the recent historical studies as his research delves into historical and cultural sources to establish more precise meanings and historical functions of Islamic decoration. During this period, the role of the audience in determining the function of ornament has become more pronounced.
Conclusion
The research findings has revealed a diversity of perspectives that emerged in the recognition of the functions of decoration. In the exploratory-typological approach, the formal function of decoration is dominant, with decoration serving as a visual expression of new religious features imbued with ethnic, racial, eastern spiritcharacteristics. In the early-historical approach, decoration is often perceived as a symbolic or meaningful element, serving as a starting point for reflections on the discovery of meaning and an examination of the historical and cultural backgrounds of decoration. The universality approach is divided into two distinct areas. In transhistorical studies, the function of decoration is characterized as transcendental, representing the divinity and unity of God. In psychological studies, the function of decoration and its effects on human behavior, choices, and psychological states are emphasized. With the emergence of the later historical approach in the second half of the twentieth century, there was a focus on the perception and interpretation of decorative patterns by the audience with an emphasis on the aesthetic and semantic functions of decoration.Bbased on linguistic studies, decoration is addressed as a cultural sign.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic art
  • historiography
  • Islamic art studies approaches
  • function and decoration
 
ابن فارس، احمد. (‌‌1404 ه.ق). معجم مقاییس اللغه (ج. 1و 2). تحقیق عبدالسلام هارون. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
ابن منظور، محمدبن مکرم. (1405 ه.ق). لسان العرب. قم: ادب حوزه.
بورکهارت، تیتوس. (1386). مبانی هنر اسلامی. ترجمه امیر نصری. تهران: انتشارات حقیقت.
پوپ، آرتور اپهام، و آکرمن، فیلیس. (1378). سیری در هنر ایران از دوران پیشا تاریخ تا امروز. ویرایش سیروس پرهام. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (بی‌تا). المفردات فی غریب القرآن. تحقیق محمد سید گیلانی. بیروت.
صاحب بن عباد (اسماعیل بن عباد). (1414ه.ق). المحیط فی اللغه. بیروت: عالم الکتب.
الفاروقی، لویس ایبسن. (1384). چشم‌انداز اسلامی نمادگرایی در هنر: اندیشه‌هایی در بازنمایی شکل. ترجمه غلامرضا جلالی. زیباشناخت. شماره 13.
کوماراسوامی، آناندا. (1389). هنر و نمادگرایی سنتی. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
گرابار، الگ. (‌‌1395). شکل‌گیری هنر اسلامی. ترجمه مهدی گلچین عارفی. تهران: نشر حکمت سینا.
لینگز، مارتین. (1377). هنر خط و تذهیب قرآنی. ترجمه مهرداد قیومی. تهران: انتشارات گروس. 
مصطفوی، حسن. (1374). التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم. قاهره: مکتب وهبت.
نجیب اوغلو، گلرو. (1389). هندسه و تزیین در معماری اسلامی. ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی. تهران: انتشارات روزنه.
نصر، سیدحسین. (1380). معرفت و معنویت. ترجمه انشاالله رحمتی. تهران: نشر سهروردی.
-----. (1394). هنر و معنویت. ترجمه رحیم قاسمیان. تهران:نشر حکمت.
Alberti, L. B. (1991). On the Art of Building in Ten Books. The MIT Press.
Ardalan, N., & Bakhtiar, L. (1973). The sense of unity: the Sufi tradition in Persian architecture. Kazi Publication.
Ardalan, N. (2016). From Within: On the Spiritual in Art and Architecture. Architecture, Culture, and Spirituality. Taylor & Francis.
Badat, B. (2018). An Analysis of Yasser Tabbaa's The Transformation of Islamic Art During the Sunni Revival. CRC Press.
Baker, Stephen. J. (2015). Between Seen and Unseen: The Transformative Nature of Ornament and Its Role in Creating Transitional Spaces in Catholic Sacred Architecture, Antiphon: A Journal for Liturgical Renewal, 19(1). doi.org/10.1353/atp.2015.0004.
Bier, C. (2006). Number, shape, and the nature of space: thinking through Islamic art. Oxford: Oxford University Press.
-----. (2015). Geometry Made Manifest: reorienting the historiography of ornament on the iranian plateau and Beyond. In The Historiography of Persian Architecture. Routledge.
Blair, Sh., & Bloom, J. (2012). Cosmophilia and its critics: an overview of Islamic ornament. Beiträge zur Islamischen Kunst und Archäologie 3.
Bloomer, k. (2006). A Critical Distinction between Decoration and Ornament. In E. Abruzzo & Solomon, J. (Eds). NewYork: Decoration.
Bourgoin, J. (1883). Théorie de l'ornement. Ducher & cie.
Burckhardt, T. (1954). The Spirit of Islamic Art. Islamic Quarterly. London.‎
‎-----. (1970). The Void in Islamic Art, Studies in Comparative Religion. 4(2).‎
Cernuschi, C. (2012). Adolf Loos, Alois Riegl, and the Debate on Ornament in Fin-de-Siecle Vienna, Sh. Blair & J. M. Bloom. Cosmophilia: Islamic Art from the David Collection, Copenhagen.
Coomaraswamy, A. K. (1939). Ornament. The Art Bulletin, 21 (4), doi.org/10.2307/3046667.
Crane, H. (1988). The Formation of Islamic Art .Revised and enlarged edition. New Haven and London: Yale University Press, 1987. Iranian Studies.
Criticos, M. (2004). The ornamental dimension: Contributions to a theory of ornament. New Europe College Yearbook Special.
d'Avennes, P. (1877). L'art arabe d'après les monuments du Kaire: depuis le VIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Vol. 1. Ve A. Morel et cie.
Dimand, M. S. (1930). A handbook of Mohammedan decorative arts. Metropolitan Museum of Art.
-----. (1937). Studies in Islamic Ornament: I. Some Aspects of Omaiyad and Early ’Abbāsid Ornament. Ars Islamica, Vol. 4 , 293-337.
Ettinghausen, R. (1951). The Unicorn in Islamic Art. Nature 167.
-----. (1979). The taming of the horror vacui in Islamic art. Proceedings of the American Philosophical Society, 123 (1).
Al-Faruqi, I. & Al Faruqi, L. I. (1921). The cultural atlas of Islam. Pearson College Div.
Al Faruqi, L. I. (2001). An Islamic Perspective on Symbolism in the Arts: New Thoughts on Figural. ‎Representation, in Drane Apostolos. Cappadona, ed. New York: Art, Creativity, and the Sacred..‎
Faruqi, I. & Faruqi, L. (1986). The cultural atlas of Islam, American Journal of Islamic Social Sciences 3.
Focillon, H. (1948). The Life of Forms in Art. New York: George Wittenborn Inc.
Frank, I. J. (2017). Owen Jones’s Theory of Ornament. In Ornament and European Modernism.
Gayet, A. J. (1856). L'art arabe, Ancienne Maison Quantin, Librairies-imprimeries réunies. May & Motteroz.
Gombrich, E. ‌‌(1984). The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art. New York University Press.
Gonzalez, V. (2001). Beauty and Islam: Aesthetics in Islamic art and architecture. Bloomsbury Publishing.
-----. (2018). The Hermeneutics of Islamic Ornament: The Example of the Alhambra. Studying the Near and Middle East at the Institute for Advanced Study, Princeton.
-----. (2022). Debunking the Regionalistic Myth in the Discourse on Islamic Ornament.  Deconstructing the Myths of Islamic Art. Routledge. doi:10.4324/9781003170525-5‎.
Grabar, O. ‎(1987). The formation of Islamic art.Yale University Press‎.
-----.(1992). The Mediation of Ornament. Princeton University Press.
Graves, M. S. (2018). Arts of allusion: Object, ornament, and architecture in medieval Islam. Oxford University Press.
Grigor, T. (2008). Ernst Herzfeld and the Development of Near Eastern Studies 1900–1950.  A. C. Gunter & S. R. Hauser (Eds.).  Leiden and Boston: Brill. Iranian Studies 41.
Gubser, M. (2006). Time's visible surface: Alois Riegl and the discourse on history and temporality in fin-de-siècle Vienna. Wayne State University Press.
Gunter, A., &  Hauser, S. (Eds.). (2005). Ernst Herzfeld and the Development of Near Eastern Studies 1900-1950. Brill.
Jones, O. (2016). The Grammar of Ornament: A Visual Reference of Form and Colour in Architecture and the Decorative Arts. Princeton University Press.
Kirves, M. (2012). Owen Jones and the threefold nature of ornament. In H. Gleiter. Jörg, Ornament today‌‌: digital material structural. Bozen. doi:10.11588/artdok.00006753
Kracauer, S. (‌‌1995). The Mass Ornament: Weimer Essays. T. Y. Levin (Trans. & Ed.). Cambridge. Massachusetts: Harvard University Press.
Kuhnel, E., & Ettinghausen, R. (1977). The arabesque: meaning and transformation of an ornament. Verlag für Sammler.
Kuhnel, E. (1960). Arabesque, in the Encyclopedia of Islam. Vol 1. leiden: E. J. brill.
Loos, A. (2019). Ornament and crime. UK: Penguin.
Murphy, J. C. (1815). The Arabian Antiquities of Spain. Cadell & Davies.
Nasr, S. H. (1987). Islamic art and spirituality. India: Golgonooza Press.‎
‎-----. (1989). Knowledge and the Sacred: Revisioning Academic Accountability. Suny Press.‎‏
Necipoğlu,‌‌ G. (2016). Early Modern Floral: The Agency of Ornament in Ottoman and Safavid Visual Cultures.  in Histories of Ornament: From Global to Local, G. Necipoğlu & A. Payne (Eds.).,  Princeton.
-----. ‎(1996). The Topkapi scroll: geometry and ornament in Islamic architecture. Getty Publications.‎
Riegl, A. (2018). Problems of Style: Foundations for a History of Ornament‌‌. Publisher: Princeton University Press.
Shalem,‌‌ A. & Troelenberg‌‌, E. M. (2012). Beyond Grammar and Taxonomy: Some Thoughts on Cognitive Experiences and Responsive Islamic Ornaments. Beiträge zur islamischen Kunst und Archäologie, Band 3: In memoriam Marianne Barrucand. Wilesbaden. doi.org/10.29091/9783954909544/022‎
Shaw, W. (2019). What is “Islamic” art? Between religion and perception. Cambridge University Press.
Tabbaa, Y. (2011). The transformation of Islamic art during the Sunni revival. University of Washington Press.
-----. (2021). The Production of Meaning in Islamic Architecture and Ornament. Edinburgh University Press.
Thibault, E. (2020). Jules Bourgoin’s Theory of Ornament: Intuitive Geometry, Order and Permutations. Figurationen, 21 (2). doi.org/10.7788/figu.2020.21.2.92‎
Trilling, J. (2003)‌‌.Ornament: a modern perspective. University of Washington Press.
Troelenberg, E. M. (2015). Drawing Knowledge, Reconstructing History: Pascal Coste in Egypt. International Journal of Islamic Architecture, 4. doi.org/10.1386/ijia.4.2.287_1‎
Turner, B. S. (‌‌2002).Orientalism, postmodernism and globalism. Routledge.
Vernoit, S. (2000). Discovering Islamic art: scholars, collectors and collections. I. B. Tauris.
Ward, J. (1909). Historic ornament treatise on decorative art and architectural ornament. Chapman and Hall.
-----. (2010). The Principles of Ornament. Nabu Press.
Wood, B. D. (2000). A Great Symphony of Pure: Form The 1931 International Exhibition of Persian Art and Its Influence. Ars Orientalis 30. doi:10.2307/4434265‎
Zainal  Abidin, N., & Hitham, M. (2012). The importance of the aesthetic expression of the Islamic decoration in mosque and its application. doi:10.1016/j.proeng.2011.11.144‎
منبع اینترنتی
References
Alberti, L. B. (1991). On the Art of Building in Ten Books. The MIT Press.
Ardalan, N., & Bakhtiar, L. (1973). The sense of unity: the Sufi tradition in Persian architecture. Kazi Publication.
Ardalan, N. (2016). From Within: On the Spiritual in Art and Architecture. Architecture, Culture, and Spirituality. Taylor & Francis.
Badat, B. (2018). An Analysis of Yasser Tabbaa's The Transformation of Islamic Art During the Sunni Revival. CRC Press.
Baker, Stephen. J. (2015). Between Seen and Unseen: The Transformative Nature of Ornament and Its Role in Creating Transitional Spaces in Catholic Sacred Architecture, Antiphon: A Journal for Liturgical Renewal, 19(1). doi.org/10.1353/atp.2015.0004.
Bier, C. (2006). Number, shape, and the nature of space: thinking through Islamic art. Oxford: Oxford University Press.
-----. (2015). Geometry Made Manifest: reorienting the historiography of ornament on the iranian plateau and Beyond. In The Historiography of Persian Architecture. Routledge.
Blair, Sh., & Bloom, J. (2012). Cosmophilia and its critics: an overview of Islamic ornament. Beiträge zur Islamischen Kunst und Archäologie 3.
Bloomer, k. (2006). A Critical Distinction between Decoration and Ornament. In E. Abruzzo & Solomon, J. (Eds). NewYork: Decoration.
Bourgoin, J. (1883). Théorie de l'ornement. Ducher & cie.
Burckhardt, T. (1954). The Spirit of Islamic Art. Islamic Quarterly. London.‎
‎-----. (1970). The Void in Islamic Art, Studies in Comparative Religion. 4(2).‎
Cernuschi, C. (2012). Adolf Loos, Alois Riegl, and the Debate on Ornament in Fin-de-Siecle Vienna, Sh. Blair & J. M. Bloom. Cosmophilia: Islamic Art from the David Collection, Copenhagen.
Coomaraswamy, A. K. (1939). Ornament. The Art Bulletin, 21 (4), doi.org/10.2307/3046667.
Crane, H. (1988). The Formation of Islamic Art .Revised and enlarged edition. New Haven and London: Yale University Press, 1987. Iranian Studies.
Criticos, M. (2004). The ornamental dimension: Contributions to a theory of ornament. New Europe College Yearbook Special.
d'Avennes, P. (1877). L'art arabe d'après les monuments du Kaire: depuis le VIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Vol. 1. Ve A. Morel et cie.
Dimand, M. S. (1930). A handbook of Mohammedan decorative arts. Metropolitan Museum of Art.
-----. (1937). Studies in Islamic Ornament: I. Some Aspects of Omaiyad and Early ’Abbāsid Ornament. Ars Islamica, Vol. 4 , 293-337.
Ettinghausen, R. (1951). The Unicorn in Islamic Art. Nature 167.
-----. (1979). The taming of the horror vacui in Islamic art. Proceedings of the American Philosophical Society, 123 (1).
Al-Faruqi, I. & Al Faruqi, L. I. (1921). The cultural atlas of Islam. Pearson College Div.
Al Faruqi, L. I. (2001). An Islamic Perspective on Symbolism in the Arts: New Thoughts on Figural. ‎Representation, in Drane Apostolos. Cappadona, ed. New York: Art, Creativity, and the Sacred.
Faruqi, I. & Faruqi, L. (1986). The cultural atlas of Islam, American Journal of Islamic Social Sciences 3.
Focillon, H. (1948). The Life of Forms in Art. New York: George Wittenborn Inc.
Frank, I. J. (2017). Owen Jones’s Theory of Ornament. In Ornament and European Modernism.
Gayet, A. J. (1856). L'art arabe, Ancienne Maison Quantin, Librairies-imprimeries réunies. May & Motteroz.
Gombrich, E. ‌‌(1984). The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art. New York University Press.
Gonzalez, V. (2001). Beauty and Islam: Aesthetics in Islamic art and architecture. Bloomsbury Publishing.
-----. (2018). The Hermeneutics of Islamic Ornament: The Example of the Alhambra. Studying the Near and Middle East at the Institute for Advanced Study, Princeton.
-----. (2022). Debunking the Regionalistic Myth in the Discourse on Islamic Ornament.  Deconstructing the Myths of Islamic Art. Routledge. doi:10.4324/9781003170525-5‎.
Grabar, O. ‎(1987). The formation of Islamic art.Yale University Press‎.
-----.(1992). The Mediation of Ornament. Princeton University Press.
Graves, M. S. (2018). Arts of allusion: Object, ornament, and architecture in medieval Islam. Oxford University Press.
Grigor, T. (2008). Ernst Herzfeld and the Development of Near Eastern Studies 1900–1950.  A. C. Gunter & S. R. Hauser (Eds.).  Leiden and Boston: Brill. Iranian Studies 41.
Gubser, M. (2006). Time's visible surface: Alois Riegl and the discourse on history and temporality in fin-de-siècle Vienna. Wayne State University Press.
Gunter, A., &  Hauser, S. (Eds.). (2005). Ernst Herzfeld and the Development of Near Eastern Studies 1900-1950. Brill.
Ibn Fares, A. (1983). Mojam Maghayis al-Loghah, (Dictionary of Comparative Language).Qom: Tablighat ‎Islami Press [In Arabic].‎
Ibn Manzur, M. M. (1997). Lisan al-a’rab. Qom: Adab-e Howze Press [In Arabic].‎
Jones, O. (2016). The Grammar of Ornament: A Visual Reference of Form and Colour in Architecture and the Decorative Arts. Princeton University Press.
Kirves, M. (2012). Owen Jones and the threefold nature of ornament. In H. Gleiter. Jörg, Ornament today‌‌: digital material structural. Bozen. doi:10.11588/artdok.00006753
Kracauer, S. (‌‌1995). The Mass Ornament: Weimer Essays. T. Y. Levin (Trans. & Ed.). Cambridge. Massachusetts: Harvard University Press.
Kuhnel, E., & Ettinghausen, R. (1977). The arabesque: meaning and transformation of an ornament. Verlag für Sammler.
Kuhnel, E. (1960). Arabesque, in the Encyclopedia of Islam. Vol 1. leiden: E. J. brill.
Loos, A. (2019). Ornament and crime. UK: Penguin.
Mostafavi, H. (1981). al-Tahghigh fi Kalamat al-Quran al-Karim. Cairo: Vahab Press [In Arabic].‎
Murphy, J. C. (1815). The Arabian Antiquities of Spain. Cadell & Davies.
Nasr, S. H. (1987). Islamic art and spirituality. India: Golgonooza Press.‎
‎-----. (1989). Knowledge and the Sacred: Revisioning Academic Accountability. Suny Press.‎‏
Necipoğlu,‌‌ G. (2016). Early Modern Floral: The Agency of Ornament in Ottoman and Safavid Visual Cultures.  in Histories of Ornament: From Global to Local, G. Necipoğlu & A. Payne (Eds.).,  Princeton.
-----. ‎(1996). The Topkapi scroll: geometry and ornament in Islamic architecture. Getty Publications.‎
Pope, A. U., & Ackerman, Phyllis. (1938). A survey of Persian art: from prehistoric times to the present. ‎
Ragheb Isfahani, H. I. M. (1992). al-Mufradat fi Gharib al-Quran.Safwan Adnan Davoodi. Beirut: Dar al-‎Alam al-Shamiya. [In Arabic].‎
Riegl, A. (2018). Problems of Style: Foundations for a History of Ornament‌‌. Publisher: Princeton University Press.
Sahib Ibn Ibad (Ismail Ibn Ibad). (1993).  Al_Mohit fi al_ lughat. Beirut: Dar Al-Alam [In Arabic].‎
Shalem,‌‌ A. & Troelenberg‌‌, E. M. (2012). Beyond Grammar and Taxonomy: Some Thoughts on Cognitive Experiences and Responsive Islamic Ornaments. Beiträge zur islamischen Kunst und Archäologie, Band 3: In memoriam Marianne Barrucand. Wilesbaden. doi.org/10.29091/9783954909544/022‎
Shaw, W. (2019). What is “Islamic” art? Between religion and perception. Cambridge University Press.
Tabbaa, Y. (2011). The transformation of Islamic art during the Sunni revival. University of Washington Press.
-----. (2021). The Production of Meaning in Islamic Architecture and Ornament. Edinburgh University Press.
Thibault, E. (2020). Jules Bourgoin’s Theory of Ornament: Intuitive Geometry, Order and Permutations. Figurationen, 21 (2). doi.org/10.7788/figu.2020.21.2.92‎
Trilling, J. (2003)‌‌.Ornament: a modern perspective. University of Washington Press.
Troelenberg, E. M. (2015). Drawing Knowledge, Reconstructing History: Pascal Coste in Egypt. International Journal of Islamic Architecture, 4. doi.org/10.1386/ijia.4.2.287_1‎
Turner, B. S. (‌‌2002).Orientalism, postmodernism and globalism. Routledge.
Vernoit, S. (2000). Discovering Islamic art: scholars, collectors and collections. I. B. Tauris.
Ward, J. (1909). Historic ornament treatise on decorative art and architectural ornament. Chapman and Hall.
-----. (2010). The Principles of Ornament. Nabu Press.
Wood, B. D. (2000). A Great Symphony of Pure: Form The 1931 International Exhibition of Persian Art and Its Influence. Ars Orientalis 30. doi:10.2307/4434265‎
Zainal  Abidin, N., & Hitham, M. (2012). The importance of the aesthetic expression of the Islamic decoration in mosque and its application. doi:10.1016/j.proeng.2011.11.144‎
 
URL: