اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس اکبری

دانشیاردانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/abakbari/en
abbasakbarikashanu.ac.ir

سردبیر

دکتر امیر حسین چیت سازیان

پژوهش هنر دانشیار دانشگاه کاشان

chitsaziankashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد اکبری

مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف) استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/akbaria/fa
akbarikashanu.ac.ir

دکتر عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/abakbari/fa
abbasakbarikashanu.ac.ir

دکتر امیر حسین چیت سازیان

پژوهش هنر دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/chitsazian/fa
chitsaziankashanu.ac.ir

دکتر محمدخزائی

هنر استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir
0000-0001-8829-6253

دکتر سید سعید سید احمدی زاویه

پژوهش هنر دانشیار دانشگاه تهران

faculty.art.ac.ir/zavieh/fa
szaviehart.ac.ir

دکتر علیرضا طاهری

پژوهش هنر استاد دانشگاه هنر تهران

www.usb.ac.ir/astaff/artaheri/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
artaheriarts.usb.ac.ir

دکتر هادی ندیمی

مـعماری استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375077
h_nadimisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سویم چیذر

سرامیک استاد دانشگاه Dokuz Eylul (بازنشسته)، دانشکده هنرهای زیبا، ازمیر، ترکیه.‎

debis.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&akod=19910772
sevim.cizerdeu.edu.tr

دکتر مارکوس ریتر

استاد دانشگاه وین کشور اتریش

kunstgeschichte.univie.ac.at/en/about-us/staff/professors/ritter-markus/
markus.ritterunivie.ac.at
0000-0003-1406-8340

مدیر داخلی

دکتر ابوالفضل عرب بیگی

پژوهش هنر استادیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/arabbeigi/fa
arabbeigikashanu.ac.ir

کارشناس نشریه

خانم فاطمه قربان

دانشجوی ارشد دانشگاه کاشان

fatemehgh312gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

خانم انسیه سادات موسوی ویایه

دانشگاه کاشان

enciehmousavigmail.com

صفحه آرا

خانم معصومه ( اقدس) عدالت پور

دانشگاه کاشان

azizedalatpuryahoo.com

ویراستار انگلیسی

خانم دکتر زهرا سادات طاهری

دانشگاه کاشان

ztaherikashanu.ac.ir