نویسنده = مهناز عبدالله خان گرجی
مطالعۀ شیوۀ ساخت و اجرای تزیینات برجسته و زراندود در سفال مینایی دوران میانی اسلامی در ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 5-20

10.22052/hsi.2017.111641

ملیکا یزدانی؛ سید محمد امین امامی؛ حسین احمدی؛ محمد لامعی رشتی؛ مهناز عبدالله خان گرجی؛ داود آقا علی گل