نویسنده = منصوره طاهباز
تحلیل هندسه و تناسبات پنجره‌های ارسی‌ها؛ نمونه موردی:7 ارسی خانه‌های کاشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 5-23

10.22052/1.2.5

اسما خامه چیان؛ مصطفی آزاد؛ منصوره طاهباز