نویسنده = ���������� �������������� ����������
بررسی ویژگی های هنری و نمادین پنج جقه ی سلطنتی قاجار موجود در خزانه جواهرات ملی ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 81-94

10.22052/1.2.81

شقایق زمانی طهرانی؛ سید سعید سید احمدی زاویه