نویسنده = ������ �������� �������������� ��������
تحلیل مضامین نقوش دیواری تکیۀ عباس آباد کاشان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-46

میلاد باغ شیخی؛ مهدی شیخ زاده بیدگلی