نویسنده = �������������� ��������
گونه شناسی خط بنایی (معقلی)، بر اساس شیوۀ طراحی و روش های اجرایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-62

حمیدرضا کشاورزی میاندشتی؛ بهمن فیزابی