نویسنده = مهدی کشاورز افشار
مفهوم دادگری در نگارۀ ثناگویی امیر دزدان‏

دوره 6، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 5-22

10.22052/hsi.2023.252526.1095

میثم روشنی؛ مهدی کشاورز افشار