نویسنده = حسین ابراهیمی ناغانی
زیبایی‌شناسی گبه بختیاری بر اساس الگوی هنر قومی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 125-140

10.22052/3.1.125

حسین ابراهیمی ناغانی


مطالعه ی طرح و الگوی پارچه‌های زربفت دوره صفوی (مطالعه موردی: طراحی نقش انسان)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 25-52

10.22052/1.2.25

حسین ابراهیمی ناغانی؛ ناهید جعفری دهکردی