نویسنده = �������������� ������������
از شکار تا کارزار: مضامین رزمی و نظامی در نقاشی قاجار

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 69-92

10.22052/2.1.69

ریحانه کشتگر قاسمی؛ علیرضا بهارلو