نویسنده = سید علی مجابی
مطالعۀ تطبیقی پوشش خسرو و شیرین در متن منظوم نظامی گنجوی و نگاره‌های آن

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 35-55

10.22052/2.1.35

فاطمه چاوشی نجف آبادی؛ سید علی مجابی؛ مهدی صادقی