نویسنده = ���������� ���������������� ������������