نویسنده = سمانه کاکاوند
واکاوی بن‌مایۀ مهر در طرح «حوض و جامِک» و نقش «زایش» قالی ایلام*

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 19-36

10.22052/hsi.2022.246113.1003

خاطره محمودی گهرویی؛ سمانه کاکاوند