نویسنده = ���������� ������ �������� ������
بازخوانی قالی «مام‌وطن» از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 83-100

10.22052/hsi.2022.246794.1046

سید محمد رضا طبسی؛ ایمان زکریایی کرمانی