نویسنده = ���������� �������������������� ����������
طبقه‌بندی فرش‌های امضادار محمد ارجمند کرمانی از منظر طراحی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن‏

دوره 6، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 133-156

10.22052/hsi.2023.248385.1067

فائزه جعفری محمدآبادی؛ صمد سامانیان؛ ایمان زکریایی کرمانی