نویسنده = ������������ ��������
بازآفرینی، آسیب‌نگاری و بررسی ساختاری کتیبهٔ گریوار بقعهٔ دوازده امام یزد‏

دوره 6، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-110

10.22052/hsi.2023.252792.1116

صفیه حاتمی؛ زینب صمدنژادآذر؛ ابوالفضل عبدالهی فرد