کلیدواژه‌ها = الگو
مطالعه ی طرح و الگوی پارچه‌های زربفت دوره صفوی (مطالعه موردی: طراحی نقش انسان)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 25-52

10.22052/1.2.25

حسین ابراهیمی ناغانی؛ ناهید جعفری دهکردی