کلیدواژه‌ها = هانس روبرت یاوس
بازسازی افق انتظار صراحی در عصر صفوی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 53-64

10.22052/1.2.53

نغمه حسین قزوینی؛ منصور حسامی