کلیدواژه‌ها = مصر باستان
مقایسه‌ای میان خرمهره در ایران و آثار مشابه آن در مصر باستان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-80

10.22052/1.2.65

انسیه سادات موسوی ویایه؛ عباس اکبری