کلیدواژه‌ها = متون تاریخی
بازنمایی جنسیت و فضا در متون تاریخی دورۀ ایلخانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 191-206

10.22052/3.1.191

مریم کلبادی نژاد؛ آرمان مسعودی