کلیدواژه‌ها = علم اعداد (ابجد)
ویژگی نمادین ستارۀ هشت‌پر و ارتباط آن با امام رضا(ع) به‌استناد علم اعداد (حروف ابجد)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 85-98

10.22052/hsi.2022.243528.0

ناهید جعفری دهکردی؛ گلنار علی بابایی؛ خشایار قاضی زاده