کلیدواژه‌ها = نقش‌مایۀ طاووس
بهشت گمشده: مطالعۀ نقش طاووس در نمای بیرونی بناهای تاریخی شهر اصفهان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 89-100

10.22052/hsi.2022.246406.1024

فرنوش شمیلی؛ بهاره جهانمرد حسین آبادی