جهانی شدن در تولید و آموزش هنرهای سنتی

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسنده

استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

جهان‌بینی جدید با ایدۀ دهکدۀ جهانی همۀ تمدن‌ها را به‌سمت جهانی شدن سوق می‌دهد. آنچه اهمیت دارد تعامل میان ایدۀ جهانی شدن و حفظ فرهنگ بومی و سنتی و هنرهای وابسته بدان با توجه به تغییرات پدیدآمده در نظام نوین آموزشی است. جهانی شدن بی‌شک تأثیرات مثبتی همچون همه‌فهمی مفاهیم موجود در فرهنگ و هنر و به‌نوعی گفت‌وگوی تمدن‌ها را در پی داشته است، لیکن حفظ هویت‌های بومی و ملی و نفاست آثار در حوزۀ هنرها سنتی همواره از موضوعات چالش‌برانگیز در مسئلۀ جهانی شدن است. از آنجا که پدیدۀ جهانی شدن و تأثیرات آن در دنیای امروز امری گریزناپذیر است، شناخت همه‌جانبۀ این پدیده و تأثیر آن بر هنرهای سنتی به‌منظور حفظ ارزش‌های موجود در هنرهای سنتی ضروری می‌نماید. این مقاله با این سؤال آغاز شد که پدیدۀ جهانی شدن چه تأثیری بر تولید و آموزش هنرهای سنتی دارد، و به این نتیجه دست یافت که روند نظام مبتنی بر آموزش سنتی (نه کپی‌برداری از نظام سنتی) از مزیت‌های نسبی و مؤثر در برقراری ارتباط سازنده با مخاطبان و هدایت هنر متعهد برخوردار است و چنانچه جهانی شدن در برخورد با این هنرها صرفاً به‌معنای عام‌گرایی در نظر گرفته شود و درصدد برداشتن شاخصه‌های متمایزکنندۀ این هنرها به فراخور ویژگی‌های بومی و فرهنگی عمل کند، نمی‌تواند در این حوزه کارآمد جلوه کند. لیکن تلفیق خاص‌گرایی و عام‌گرایی فرهنگی که از واکنش‌های فرهنگی به امر جهانی شدن است، می‌تواند هنرهای سنتی را در کنار حفظ ارزش‌های بومی، فراتر از مرزهای محدود به ویژگی‌های جغرافیایی قرار دهد. این پژوهش به روش اسنادی‌کتابخانه‌ای و با استفاده از شیوۀ توصیفی‌تحلیلی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and Traditional Education System

نویسنده [English]

 • Samaneh(Samin) Rostambeigi
Assistant Professor, Department of Art Research, Faculty of Theories & Art Studies, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
A new worldview with the idea of a global village leads all civilizations towards globalization.  Globalization has undoubtedly had positive effects such as a universal understanding of the concepts in culture and art and a kind of dialogue of civilizations, but the preservation of indigenous and national identities and the purity of works in the field of traditional arts have always been challenging issues in globalization. What is important is the interaction between the idea of globalization and the preservation of indigenous and traditional culture and related arts, regarding to changes which have taken place in the new educational system. This article begins with the question of how the phenomenon of globalization affects the production and teaching of traditional arts and concluded that the process of a system based on traditional education (not copying the traditional system) has comparative and effective advantages in communicating constructively with the audience and guiding committed art. This article besides disintegration of modern education system, wish to address the importance of traditional system of education which could train the creative artists. What is important here is the ability of making balance between globalization and tradition and protection of all its belongings. This Study shows that traditional art education system has a lot of relative advantages in making relationship with audiences. In the other hand globalization is universally understood in order to contain general features. Hence, the combination of cultural specificity and populism, which is one of the cultural reactions to globalization, can place traditional arts, while preserving indigenous values, beyond the geographical borders. This research has been done using documentary besides descriptive-analytical method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tradition
 • Modernity
 • Traditional Art Education
 • Globalization
 1.  

  1. آگ‌برن، ویلیام فیلدینگ، و میر فرانسیس نیم‌کوف. ١٣٨۲. زمینۀ جامعه‌شناسی. ترجمۀ امیرحسین آریان‌پور. تهران: انتشارات گستره.
  2. تاملینسون، جان. 1381. جهانی شدن و فرهنگ. ترجمۀ محسن حکیمی. تهران: نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  3. ترابیان، محمدرضا. 132۵. پرورش نسل خلاق در ایران. تهران: انتشارات مدرسه.
  4. جهانبگلو، رامین. 138۵. در جستجوی امر قدسی (مصاحبۀ جهانبگلو با سید حسین نصر). ترجمۀ سید مصطفی شهرآیینی. تهران: انتشارات نی.
  5. رابرتسون، رولاند. 1380. جهانی شدن، تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی. ترجمۀ کمال پولادی. تهران: نشر ثالث.
  6. رحمتی، انشاالله. 138۴. هنر و معنویت (مجموعه مقالات در زمینۀ حکمت هنر). تهران: انتشارت فرهنگستان هنر.
  7. قریب، حسین. 138۵. جهانی شدن و چالش‌های امنیت اقتصاد ایران. رسالۀ دکتری. چاپ‌نشده دانشگاه عالی دفاع ملی.
  8. کاظمی، علی‌اصغر. 1381. «نقش فرهنگ در فرایند جهانی شدن»، در: مجموعه مقالات فرهنگ در عصر جهانی شدن، چالش‌ها و فرصت‌ها. گردآوری: محمد توحیدفام. چ۱، تهران: انتشارات روزنه.
  9. کوماراسوامی، آناندا. 1391. استحالۀ طبیعت در هنر. ترجمۀ صالح طباطبایی. چ۲، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
  10. ــــــــــ . 1389. هنر و نمادگرایی سنّتی. ترجمۀ صالح طباطبایی. چ۱، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
  11. گل محمدی، احمد. 1383. جهانی شدن فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
  12. لاو، الکس. 139۵. مفاهیم بنیادی نظریۀ اجتماعی کلاسیک. ترجمۀ فرهنگ ارشاد. تهران: نشر آگه.
  13. نیک‌گهر، عبدالحسین. 13۴9. «ارتباط جمعی، مفاهیم و تئورى‌ها». مجلۀ تحقیقات روزنامه‌نگاری ۶ (۲۱).
  14. نصر، حسین. 1383. راز و رمز هنر دینی (مجموعه مقالات حسین نصر و علی لاریجانی). ویرایش مهدی فروزان. تهران: انتشارات سروش.
  15. مرقاتی، سید طه. 1382. جهان‌شمولی اسلام و جهانی‌سازی «مجموعه مقالات». نشر مجمع تقریب مذاهب اسلامی.
  16. مورگان، رابرت سی. 1389. هنر معاصر در عصر جهانی شدن. ترجمۀ گلنار یارمحمد. تهران: نشر چشمه.
  17. Robertson, R. (1992). Globality, Global culture and Images of world order, in H.Haferkamp and N.J.Smeler (eds), Social Change and Modernity. Berkeley: University of California Press.
  18. Wallerstein, I. (1990). Culture as the ideological battleground of the modern world- system in M. Featherstone (ed.), Gl