ریخت‌شناسی ظروف سفالین مأکولات

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسنده

کارشناس‌ارشد هنر اسلامی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

 
بحث ریخت‌شناسی یکی از مباحث مهم در شناخت سفالینه‌های ایرانی است. برخی از تولیدات سفالین ایران از جمله ظروف مأکولات از این منظر جزء آثار شاخص ایرانی است. آثار بررسی‌شده در این تحقیق از تاریخ هزارۀ اول پیش از میلاد تا قرن یازدهم هجری را شامل می‌شوند. قدمت آثار دریافت‌شده نشان می‌دهد که این ظروف یکی از تولیدات کهن سفالگری ایران بوده است. منطقۀ شرق ایران در سدۀ دوم هجری و کاشان و گرگان نیز در سدۀ ششم و هفتم هجری از مهم‌ترین مراکز تولید بوده‌اند. ظروف مأکولات را می‌توان جزء ظروف درباری برشمرد؛ چراکه اغلب در سرای امیران دورۀ سلجوقی رواج داشته است. گسترۀ جغرافیایی این ظروف شامل کشورهایی چون ایران، ترکیه، سوریه و مصر بوده است. بیشترین آثار موجود متعلق به ایران در دورۀ اسلامی است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که وجه تمایز ظروف سفالین مأکولات با سایر ظروف، فنون ساخت این ظروف است. این نوع سفالینه‌ها، به‌شیوۀ قالبی و به دو صورت یک‌پوسته و دوپوسته ساخته می‌شده است. فرم ظاهری این سفالینه‌ها به شکل ظروفی است با تعدادی گودی همسان که در ترکیبی متمرکز و متقارن در کنار هم قرار گرفته‌اند. این گودی‌ها معمولاً هفت‌تایی و به‌شکل مدوّر هستند. داخل این گودی‌ها معمولاً خوراکی‌هایی قرار می‌داده‌اند. در متون فارسی اغلب این ظروف با نام ظروف مأکولات و ظروف هفت‌سین معرفی شده‌اند. در متون غربی نیز اغلب با نام ظروف شیرینی‌خوری معرفی شده‌اند. تعدد نظرات در خصوص این نوع از ظروف بسیار مشهود است و گاه به‌سبب کاربردهایی که برای آن ارائه می‌شود، درست می‌نماید. در این پژوهش از عنوان ظروف مأکولات استفاده شده است؛ در واقع این عنوان دربردارندۀ مفهوم جامعی از نام‌های مطرح‌شده در منابع متعدد، به‌جهت کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphogy of Earthenware Pots for victuals

نویسنده [English]

 • Soraya Najafi
Master of Islamic art, Faculty of Art and Architecture, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

 
Morphology phenomenon can be regarded as one of dominant topics in identifying and studying of Iranian pottery. Accordingly, some Iranian earthenware products including pots for victuals are considered as outstanding artworks. The works studied in the present research include from first millennium B.C to 11th century AH. Some samples of antiquities in this research reveal that these pots can be taken into account as ancient pottery products. The pots for victuals can also be considered as ones used in the court because they were commonly used in the palaces of Seljukian rulers (Sultan). The geographical scope of the above-mentioned pots production included Iran, Turkey, Syria, and Egypt. However, Iran in Islamic period had the most existing works. The research method used in this study has been descriptive-analytical. Moreover, the data collection method is in the form of library and field research. The results show that techniques of making earthenware pots for victuals seem distinctly different from techniques utilized for other pottery. These pots were made with molded style in both single and double glazed types.The outward appearance of these earthenware is in the form of a pot with a number of identical hollows which set side by side in a concentrated and symmetrical composition. These hollows are often seven and circular. Apparently, food was placed inside the hollows. This type of works, in Persian texts, are often introduced as "Zorouf maakulat" (pots for victuals) or "Zorouf Haft Sin", while, in western texts, they were represented as "Zorouf Shirinikhori" (Sweet-dish). The variety of attitudes and opinions about aforementioned pots sounds evident. Sometimes, the opinions are seemingly accurate. In the present study, topic of pots for victuals were used for this artwork. Indeed, this topic contains a comprehensive concept of mentioned names in various sources and also in line with the main use of these pots

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian pottery
 • Zorouf maakulat
 • Molded style
 • Single glazed
 • Double glazed
 1.  

  1. آلن، جیمز ویلسن. سفالگری در خاورمیانه از آغاز تا دوران ایلخانی در موزۀ آشمولین آکسفورد. ترجمۀ مهناز شایسته‌فر. تهران: مؤسسۀ هنر اسلامی.
  2. پوپ، آرتور، و فیلیس آکرمن. 1387. سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  3. عمید، حسن. 1390. فرهنگ عمید‌. تهران: انتشارات امیرکبیر.
  4. کامبخش‌فرد، سیف‌الله. 1389. سفال و سفالگری از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر. تهران: نشر ققنوس.
  5. کریمی، فاطمه، و محمدیوسف کیانی. ۱۳۶۴. هنر سفالگری دورۀ اسلامی ایران. تهران: مرکز باستان‌شناسی.
  6. قائینی‌، فرزانه. 1383. موزۀ آبگینه. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
  7. گروبه، ارنست. 138۴. سفال اسلامی. ترجمۀ فرناز حایری. تهران: نشر کارنگ.
  8. معین، محمد. 1386. فرهنگ معین (یک‌جلدی فارسی). تهران: انتشارات زرین.
  9. نیستانی، جواد، و زهره روح‌فر. 1389. ساخت لعاب زرین‌فام بر اساس مطالعات تاریخی و پژوهشی آزمایشگاهی با تکیه بر رسالۀ ابوالقاسم کاشانی در قرن 7 و 8 هجری. تهران: نشر آرمانشهر.
  10. واتسون، الیور. 1390. سفال زرین‌فام ایرانی. ترجمۀ شکوه ذاکری. تهران: سروش.
  11. Watson, Oliver. 2004. Ceramic frome islamic lands. New York.
  12. Wilkinson, Charles k. 1971. Nishabour pottery of the early islamic peired.
  13. wikimedia.org
  14. aghakhan collection.com
  15. glasswaremuseum.ir
  16. harvard art museum.org
  17. invalauable.com
  18. iranbastanmuseaum.com
  19. pinterest.com
  20. rahartman@calacodemy.org
  21. superluming.com
  22. vam.ac.uk
  23. walters art museum.com