دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، اسفند 1400، صفحه 5-178 (7) 
بررسی ویژگی‌های ساختاری قالی بشرویه

صفحه 137-148

10.22052/hsi.2022.246399.1023

اکرم عبداله زاده مقدم؛ منا سلطانی؛ محمدرضا خیرالهی