گونه‌شناسی فنی و هنری چلنگری‌‌های تهران عصر قاجار و پهلوی اول

نویسندگان

1 گروه صنایع دستی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 گروه صنایع‌دستی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

چلنگری دَر و پنجره درگذشته از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در بناها به جلوه‌ای فرهنگی مبدل شده است. ابنیه تهران در دوره قاجار و پهلوی، دارای چلنگری با طرح‌های متنوع هستند که نشان از هنر دست آهنگران تهرانی است. می‌توان دوره قاجار را آغاز جایگزینی فلز به‌جای چوب در ساخت نرده - پنجره‌ها دانست که به «گل نرده» شهرت یافته‌اند. هدف مقاله، بررسی شیوه طراحی، ساخت و تکنیک‌های به‌کاررفته در چلنگری‌های تهران (نرده - پنجره، دَر و بالکن) است. روش پژوهش به‌صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهد شیوه طراحی با فرم پایه S با نسبت 2 واحد برای عرض و 6 واحد طول در زیر نقشی با 12 مربع مساوی، تشکیل و در ترسیم حلزونی‌ها با تعداد 4 مربع به ابعاد 2 واحد تقسیم و به 6 قسمت انجام‌گرفته است. تکنیک‌های به‌کاررفته به چهار دسته فرم‌های مستطیلی، مستطیل دارای هلالی، مستطیل کتیبه‌دار دارای هلالی و مستطیل - مربع تقسیم شده و در سه گروه بررسی شدند. نقوش نیز تابع نقوش سنتی در دودسته کلی یک نقش‌مایه‌ای و دو یا چند نقش‌مایه‌ای تقسیم شده که در سه گروه قرار گرفته و با قرینه، ترکیب و تکثیر، در اشکال مختلف در کنار هم نشسته‌اند. نقوش مشترک بین این دو گروه، ابداعی استادکاران، شش طولانی، شش دواتی، لوز، طبل تند، پنج باز و هشت و در گروه یک نقش‌مایه‌ای کیسه سرمه‌دان و نقوش سلی، گیوه، دو یا چند نقش‌مایه‌ای کیسه سرمه‌دان، سلی، ترنج کند، پنج کند، شش‌ضلعی، ترنج تند، پا باریک، سرمه‌دان، طبل، شش بندی و پابزی هستند. طرح و نقش‌ها پیرو گره‌های ایرانی در آجر و چوب و به‌ویژه کاشی‌کاری بوده و ریشه هویتی دارند. طراحی، نقش، فرم و تکنیک از ابعاد و شکل پنجره، دَر و حفاظ بالکن تبعیت کرده‌ و باتوجه‌به تجارب به‌دست‌آمده توسط استادکاران روندی تکاملی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical and artistic typology of Tehran blacksmithing(chelengari) of Qajar and Pahlavi period

نویسندگان [English]

  • Alireza Sheikhi 1
  • Amir Hossein Abbasi Shokat Abad 2
1 Department of Handicrafts, University of Art, Tehran, Iran
2 Department of handicrafts, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Door and window (blacksmithing)chelengari were very important in the past and have become a cultural manifestation in buildings. Buildings in Tehran in the Qajar and Pahlavi periods have a blacksmithing(chelengari) with various designs, which shows the art of Tehrani blacksmiths. The Qajar period can be seen as the beginning of replacing metal instead of wood in the construction of fences and windows, which are known as " wrought iron". The aim of the article is to review the design, construction and techniques used in Tehran's blacksmithing(chelengari) (fence - window, door and balcony). The research method is descriptive and analytical and collecting field and library information. The findings show that the design method with the basic form of S with a ratio of 2 units for width and 6 units for length is formed under a pattern with 12 equal squares, and in drawing spirals with 4 squares divided into 2 units and 6 parts. The used techniques were divided into four categories of rectangular forms, rectangle with crescent, rectangle with crescent inscription and rectangle-square and were analyzed in three groups. Patterns too Function Traditional motifs In two general categories One motif and two or more motifs divided which is placed in three groups And by analogy, combination and multiplication, they sit together in different forms. Common motifs between these two groups, The invention of masters, long six, Six inkstand, Diamond, Acute drum, five open, eight, in Group One motif Sarme Don's bag, Seli patterns, Giwa, two or more motifs, Sarme Don's bag, Seli patterns, Toranj slow, five slow, hexagon, Toranj spicy, narrow leg, kohl dan(Sarme Don), drum, They are Pa bzi. Designs and patterns follow Iranian knots in brick and wood and especially tile work and have an identity root.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blacksmithing
  • window And door
  • Tehran
  • Qajar
  • Pahlavi