نویسنده = زینب مرادیان قوجه بگلو
همبستگی گره‌های هندسی صندوق آرامگاهی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 149-162

10.22052/hsi.2022.246255.1010

زینب مرادیان قوجه بگلو؛ ابوالفضل عبداللهی فرد